SOCJOLOGIA
(Uchwała nr 285/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. paragraf 11.3, paragraf 12)
Program po korekcie od 2016/2017


A. Nazwa kierunku studiów: socjologia
B. Poziom kształcenia: studia II stopnia
C. Profil kształcenia: ogólnoakademicki
D. Forma studiów: studia stacjonarne
E. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: tytuł magistra
F. Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) Wykład Ćwieczenia/seminaria Laboratorium/pracownia praktyki Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rok I Semestr I 
1. Metodologia nauk społecznych 30 15   Egzamin 6
2. Globalne problemy społeczne 30 15   Egzamin 5
3. Zróżnicowanie społeczne 30 15    Egzamin 5
4. Lektorat_1 - Język obcy   30   Zaliczenie z oceną 2
5. Seminarium magisterskie_1   30 sem.   Zaliczenie z oceną 5
6. Wprowadzenie do modułu
Innowacje społeczne
  10   Zaliczenie z oceną 1
7. Wprowadzenie do modułu
Relacje w organizacjach
  10   Zaliczenie z oceną 1
8. Wprowadzenie do modułu
Zarządzanie lokalne
  10   Zaliczenie z oceną 1
9. Fakultet 30     Zaliczenie z oceną 4
Razem semestr I 120 135   3 egz. 30
Rok I Semestr II 
1. Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych     20 Zaliczenie z oceną 4
2. Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych     20 Zaliczenie z oceną 4
3. Moduły tematyczne_1 30 60   E+zal 9
4. Lektorat_2 – Język obcy   30   Egzamin 2
5. Seminarium magisterskie_2   30 sem.   Zaliczenie z oceną 6
6. Praktyki zawodowe     60 Zaliczenie z oceną 5
Razem semestr II 30 120 100 1 egz. 30
Razem rok I 150 255 100 4 egz. 60
Rok II Semestr III
1. Procedury badań ewaluacyjnych 15 30 20 Egzamin 5
2. Seminarium magisterskie_3   30 sem. 20 Zaliczenie z oceną 5
3. Socjologia szczegółowa_1 30     Zaliczenie z oceną 4
4. Socjologia szczegółowa_2 30     Zaliczenie z oceną 4
5. Moduły tematyczne_2 30 90   E+zal 10
6. Fakultet 30   60 Zaliczenie z oceną 2
Razem semestr III 135 150   2 egz. 30
Rok II Semestr IV 
1. Seminarium magisterskie_4       Zaliczenie z oceną 10
2. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego       Egzamin dyplomowy 9
3. Pozyskiwanie środków finansowych na badania i działalność publiczną   10   Zaliczenie z oceną 2
4. Moduły tematyczne_3 30 60   E+zal 9
Razem semestr IV
30 100   1 egz. 30
Razem rok II 165 250   3 egz. 60

 

Fakultety w I semestrze (4 ECTS) (do wyboru jeden):

 • Historia filozofii
 • Socjologia przedsiębiorczości
 • Różnice i nierówności we współczesnym sporcie
 • Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie
 • Koncepcja badań socjologicznych (fakultet obowiązkowy dla osób, które nie ukończyły studiów licencjackich z kierunków Socjologia lub Praca Socjalna)

Fakultety w III semestrze  (2 ECTS) (do wyboru jeden):

 • Socjologia dzieciństwa
 • Socjologia zdrowia i medycyny
 • Socjologia migracji
 • Socjologia kultury popularnej
 • Socjologia mody
 • Teorie i procesy socjalizacji

 

Moduły tematyczne_1  (2 semestr) – 9 punktów ECTS

Innowacje społeczne: Nowe źródła wiedzy o życia społecznym
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Nowe źródła wiedzy o życiu społecznym Wykład 30 h / 3 ECTS Egzamin
Eksploracja danych zastanych Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Gromadzenie i przetwarzanie danych audiowizualnych Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

RELACJE W ORGANIZACJACH – Procesy w organizacjach
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Zespoły w organizacjach Wykład 30 h / 3 ECTS Egzamin
Konflikt i negocjacje w zespole Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Komunikacja i autoprezentacja Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

ZARZĄDZANIE LOKALNE – Narzędzia analizy zarządzania lokalnego
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Metody badań polityk publicznych Wykład 30 h / 3 ECTS Egzamin
Teoria i praktyka zarządzania lokalnego Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Diagnozowanie potrzeb społecznych Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

Moduły tematyczne_2 (3 semestr) – 10 punktów ECTS

INNOWACJE SPOŁECZNE:  Innowacje społeczno-kulturowe
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Innowacje społeczno-kulturowe Wykład 30 h / 2 ECTS Egzamin
Foresight i analiza strategiczna Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Projektowanie partycypacyjne Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Partycypacyjne formy animacji społeczno-kulturowej Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

RELACJE W ORGANIZACJACH – Projektowanie zmiany w organizacjach
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Zarządzanie w sektorze publicznym Wykład 30 h + 30 h konwers./ 4 ECTS Egzamin
Socjotechnika Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Promocja organizacji Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

ZARZĄDZANIE LOKALNE – Polityki miejskie
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Socjologia miasta Wykład 30 h + 30 h konwers./ 4 ECTS Egzamin
Partycypacja społeczna w zarządzaniu lokalnym Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Rewitalizacja miasta Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

Moduły tematyczne_3 (4 semestr) – 9 punktów ECTS

INNOWACJE SPOŁECZNE – Trendy i style życia
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Prognozowanie i analiza trendów Wykład 30 h / 3 ECTS Egzamin
Style życia  i czas wolny Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Prywatność, emocje i intymność Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

RELACJE W ORGANIZACJACH – Zarządzanie potencjałem ludzkim
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład 30 h / 3 ECTS Egzamin
Projekt HR-owy Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Ocena, dobór i rekrutacja Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

ZARZĄDZANIE LOKALNE – Polityki rozwoju
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym Wykład 30 h / 3 ECTS Egzamin
Lokalne rynki pracy Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Zarządzanie jakością środowiska Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

Pobierz program studiów 30.26 KB

SOCJOLOGIA

(Uchwała nr 285/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. paragraf 11.3, paragraf 12)

Program po korekcie od 2016/2017

A. Nazwa kierunku studiów: socjologia

B. Poziom kształcenia: studia II stopnia

C. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

D. Forma studiów: studia stacjonarne

E. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: tytuł magistra

F. Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych