Pomysł na organizację warsztatów wynika z diagnozy, która wskazywała na zbyt małe powiązanie praktyki badawczej z zainteresowaniami poznawczymi studentów, a jednocześnie na niewystarczające zaangażowanie samych studentów w badania realizowane przez zespoły badawcze w Instytucie.

W związku z tym, zdecydowaliśmy się zorganizować Badawcze warsztaty wyjazdowe z udziałem studentów (w Ciążeniu 11 i 12 stycznia 2019). Ich istotą jest powiązanie prezentacji praktyki badawczej indywidualnych badaczy i zespołów badawczych z zaproponowaniem pól współdziałania, których rezultatem byłyby konkretne działania realizowane ze studentami.

Każdy z badaczy (każda grupa badaczy), który (która) zadeklaruje zaangażowanie w projekcie proszony(a) jest o przygotowanie syntetycznej prezentacji projektu badawczego i zaproponowanie przedsięwzięcia naukowego z udziałem studentów. Propozycja powinna wskazać obszar merytoryczny oraz cel współpracy. Takim celem może być przygotowanie: wspólnej publikacji, wystąpienia konferencyjnego (lub serii wystąpień), udziału w szkole letniej etc. Sama zaś współpraca ma służyć skonstruowaniu zespołu dla potrzeb realizacji badania na stopień, aplikowania o środki NCN, NPRH czy przygotowania studenta do podjęcia studiów magisterskich, ew. doktoranckich.

W kontekście stanu obecnej współpracy i zespołów przewidujemy trzy sytuacje:

  • gdy zespół już istnieje i działa – warsztaty mają umożliwić akcelerację prac w zapewnionych przez Instytut warunkach;
  • gdy zespół jeszcze nie istnieje, ale pracownik/pracownicy wstępnie identyfikują grupę studentów zainteresowanych współpracą – warsztaty mają umożliwić dynamiczne rozpoczęcie wspólnych prac i wzajemne poznanie;
  • gdy zespół jeszcze nie istnieje, a pracownik/pracownicy mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie badawcze – przygotowanie oferty i udział w warsztatach ma umożliwić ukonstytuowanie się grupy, wzajemne poznanie i rozpoczęcie prac.

Projekt skierowany jest do studentów Instytutu wszystkich kierunków i stopni (studiów I stopnia, II stopnia oraz studiów doktoranckich). Rekrutacja będzie odbywała się za pośrednictwem kwestionariusza internetowego Google. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWygb4eOm99bH5pzb4Hg4O9sDuht5pYOfm5aZwLJKktm4gNA/viewform

Częścią spotkania będą warsztaty poświęcone rozwojowi kreatywności.

Co otrzymuje uczestnik-badacz? Możliwość skompletowania zespołu badawczego, dla potrzeb konkretnego projektu czy przedsięwzięcia naukowego.

Co otrzymuje uczestnik-student? Miejsce i czas na pracę zespołową, przestrzeń do życzliwej dyskusji, która daje wzajemną inspirację, integrację oraz uczestnictwo w warsztatach z kreatywności. Instytutowe warsztaty wyjazdowe to okazja dla tych, którzy chcieliby się włączyć w życie naukowe, a do tej pory nie mieli takiej okazji lub możliwości. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej propozycji przez WSZYSTKICH związanych z Instytutem!

Termin zgłoszeń dla organizatorów zespołów z udziałem studentów do 13 grudnia 2018. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: marek.nowak@amu.edu.pl.