PROGRAM WARSZTATÓW
KUCHNIA BADAŃ MIEJSKICH

Dzień 1 - 22 lutego

10:00 - 11:00 Rejestracja (parter bud. E, Kolegium Znanieckiego)
11:00 - 11:15 Otwarcie warsztatów

11:15 - 13:00 Część plenarna (sala D bud. E, pierwsze pietro, Kolegium Znanieckiego)

11:05 - 11.25 dr Marta Skowrońska (IS UAM), Design Thinking w praktyce socjologa miasta
11:30 - 11:50 dr Andrzej Siatkowski (IS UAM), Monitoring jakości życia w miastach;
11:55 - 12:15 dr Jacek Kubera (Instytut Zachodni), Tożsamość społeczno-przestrzenna w miastach;
12:20 - 12:40 dr Maciej Frąckowiak (Public Profit), Analiza wizualna fotografii;
12:40 - 13:00 dr Piotr Trzepacz (UJ), Geotagowana fotografia mobilna jako źródło informacji przestrzennej.

13:05 - 13:30 Lunch (kanapkowy)

13:30 - 15:30 Warsztaty równoległe, pierwsza tura

Warsztat (1): Geotagowana fotografia mobilna jako źródło informacji przestrzennej (sala 122 bud. C)
Warsztat (2): Monitoring jakości życia w miastach (sala 107 bud. D)
Warsztat (3): Tożsamość społeczno-przestrzenna w miastach (sala 108 bud. D)
Warsztat (4): Analiza wizualna fotografii (sala D bud. E)

15:30 - 16:00 Przerwa

16:00 - 18:00 Warsztaty równoległe, druga tura

Warsztat (5): Geotagowana fotografia mobilna jako źródło informacji przestrzennej (sala 122 bud. C)
Warsztat (6): Tożsamość społeczno-przestrzenna w miastach (sala 108 bud. D)
Warsztat (7): Analiza wizualna fotografii (sala D bud. E)
Warsztat (8): Monitoring jakości życia w miastach (sala 107 bud. D)
18:00 - 18:30 Przerwa

18:30 - 19:30 Otwarte zebranie Sekcji Socjologii Miasta PTS (sala D bud. E)

20:30 Nieformalne spotkanie integracyjne w dzielnicowym centrum kultury Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21 (Jeżyce)

 

Dzień 2 - 23 lutego


8:00 - 9:00 Śniadanie

9:00 -11:00 Warsztaty równoległe, trzecia tura

Warsztat (9): dr Marta Skowrońska, Design Thinking w praktyce socjologa miasta (sala 107, bud. D)
Warsztat (10): prof. John Williamson, Pisanie tekstów naukowych do czasopism angielskojęzycznych (sala D, bud. E)

11:00-11.30 Podsumowanie i zamknięcie warsztatów

 

Program do pobrania: pdfProgram Kuchnia Badań Miejskich

Informacja pomocnicza na temat noclegów: Noclegi_Poznan.pdf

Zapisy na poszczególne warsztaty zrealizowane zostały za pomocą dokumentu sieciowego. Ze względu na większą liczbę zgłoszeń niż zakładaliśmy, warsztaty odbędą się dwukrotnie, tak aby umożliwić uczestnikom uczestnictwo w przynajmniej dwóch warsztatach pierwotnie wybranych. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy jeszcze jedną badaczkę, która przedstawi zagadnienia związane z design thinking.

Zapisy na poszczególne warsztaty w kolejne dni (22 i 23) odbędą się podczas rejestracji 22 lutego, ew. zgodnie z wolnymi jeszcze miejscami w trakcie wydarzenia.

---------

Uczestników prosimy o dokonanie wpłat:

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego 
ul. Szamarzewskiego 89 c 
60-568 Poznań

NIP 781-16-58-760

Numer konta:

26 1020 4027 0000 1102 1434 5922

Przypominamy jednocześnie, że opłata za warsztaty wynosi dla członków PTS 150 złotych, dla osób niebędących członkami 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać do 1 lutego 2019.

(Ważne) Prosimy żeby w dokumentach wpłat (tytułem) wpisać: (1) adres e-mailowy, który służył do rejestracji, (2) imię i nazwisko, (3) afiliację (w skrócie) oraz (4) informację czy uczestnik jest studentem czy pracownikiem instytucji akademickich (stud./prac.), bądź pozaakademickich.

Dane do faktury, gdy uczestnik potrzebuje takiego dokumentu (dla osoby fizycznej lub instytucji), prosimy przesyłać na adres e-mail sekretarza Kuchni: Julia Jachowska: julia.jachowska@amu.edu.pl.

-------------------------------------------------------------

Sekcja Socjologii Miasta PTS wraz z Oddziałem Poznańskim PTS, Instytutem Socjologii UAM oraz Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego, ma wielką przyjemność zaprosić badaczy tematyki miejskiej na pierwszą edycję warsztatów metodologicznych pt. Kuchnia badań miejskich. Ideą wydarzenia jest stworzenia platformy wymiany doświadczeń dla akademików z różnych ośrodków naukowo-badawczych i subdyscyplin socjologii. Dla klimatu sprzyjającego dyskusji przewidujemy grono maksymalnie 30 uczestników.

W czasie dwudniowych warsztatów odbędzie się sesja plenarna (prezentacja zrealizowanych projektów badawczych) oraz warsztaty dotyczące: badania jakości życia w miastach, geografii społecznej (wykorzystanie pozycjonowania GPS) socjologii wizualnej (wideospacery i inne narzędzia) oraz badania tożsamości społeczno-przestrzenna w mieście. Nie zabraknie również warsztatów z pisania tekstów do czasopism z listy Journal Citation Reports.

Termin warsztatów: 22-23 lutego 2019

Miejsce: Kampus WNS UAM (Szamarzewskiego 89/91)


Zakres tematyczny warsztatów:

Geotagowana fotografia mobilna jako źródło informacji przestrzennej

Warsztaty odbędą się według następującego planu: (1) część terenowa – zademonstrowanie możliwości urządzeń mobilnych (smartfonów) dla gromadzenia danych przestrzennych (m.in. na przykładzie fotografii graffiti), (2) część kameralna – importowanie danych przestrzennych z geotagowanych fotografii, (3) wykorzystanie GIS dla wizualizacji danych przestrzennych pozyskanych z geotagowanych fotografii, (4) dyskusja o potencjale i ograniczeniach mapowania zjawisk i procesów przestrzennych przy użyciu urządzeń mobilnych takich jak smartfon. Na zajęciach uczestni(k/czka) posiądzie następujące umiejętności: wykorzystanie fotografii mobilnej jako metody pozyskiwana danych przestrzennych, (2) pozyskiwanie informacji przestrzennej z geotagowanej fotografii oraz (3) wykorzystanie oprogramowania GIS dla wizualizacji danych przestrzennych pozyskanych z geotagowanej fotografii. Prowadzący: dr Piotr Trzepacz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ).

Monitoring jakości życia w miastach

Warsztaty odbędą się według następującego planu: (1) wprowadzenie w tematykę badań jakości życia (przedstawienie m.in. ogólnych zasad projektowania badań jakości życia i konstrukcji wskaźników), (2) omówienie tradycji badań nad jakością życia w Poznaniu oraz potencjału ich wykorzystania przez miasto i podległe instytucje publiczne, (3) nabycie praktycznych umiejętności projektowania badań jakości życia z zastosowaniem technik wywiadów kwestionariuszowych tradycyjnych, jak i wspomaganych komputerowo. Na zajęciach uczestni(k/czka) posiądzie następujące umiejętności: (1) wyznaczanie głównych obszarów badania jakości życia z perspektywy mieszkańców oraz władz miasta i instytucji publicznych, (2) projektowanie badań jakości życia z zastosowaniem technik wywiadów kwestionariuszowych, (3) budowanie skal i wskaźników do pomiaru aspektów jakości życia oraz (4) zastosowanie wartości wskaźników w kontekście realizacji monitoringu strategicznego. Prowadzący: dr Andrzej Siatkowski (Instytut Socjologii UAM, Centrum Badań Społecznych)

Tożsamość społeczno-przestrzenna w miastach

Warsztaty odbędą się według następującego planu: (1) przegląd teorii socjologicznych uzasadniających badanie tożsamości przestrzennych w powiązaniu z innymi tożsamościami, (2) omówienie przykładów badań empirycznych traktujących przestrzeń i jej społeczne definiowanie jako ważny punkt tożsamościowego odniesienia różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków etnicznych, (3) wskazanie materiałów przydatnych badawczo w jakościowej i ilościowej analizie interesujących nas zjawisk, (4) ćwiczenia i dyskusje, których efektem będą praktyczne wskazówki dla tworzenia narzędzi ułatwiających badanie wpływu przestrzeni na budowanie różnych tożsamości społecznych. Na zajęciach uczestni(k/czka) posiądzie następujące umiejętności: (1) pogłębienie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat powiązania tożsamości społecznych z kategorią przestrzeni oraz na temat badań empirycznych ujawniających istnienie relacji między identyfikacjami przestrzennymi i społecznymi, (2) nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi badawczych zaprezentowanych w trakcie warsztatów do realizacji własnych projektów badawczych oraz (3) pogłębienie kompetencji interpretowania zjawisk społecznych poprzez pryzmat przynależności do określonych kategorii społeczno-przestrzennych. Prowadzący: dr Jacek Kubera (Instytut Zachodni).

Analiza wizualna fotografii

Tematem warsztatu będzie wykorzystanie dokumentacji fotograficznej jako metody systematyzowania i pogłębiania obserwacji terenowej, a także generowania pierwszych hipotez badawczych. Podczas warsztatu zaprezentowana zostanie technika skryptów fotograficznych (shooting script), opracowana przez Charlesa Suchara (1997). Technika omówiona zostanie na przykładzie dwóch projektów badawczych: "Niewidzialne miasto. Cele i konsekwencje pozainstytucjonalnych form modyfikowania przestrzeni miejskiej" (2011-2012), oraz "De-Re-Bord. Społeczno-przestrzenne transformacje na niemiecko-polskich obszarach przygranicznych. Praktyki zacierania i odtwarzania granicy". Na zajęciach uczestni(k/czka) posiądzie następujące umiejętności: (1) szerokie rozeznanie na temat zalet i ograniczeń wykorzystania dokumentacji wizualnej podczas realizowania obserwacji terenowej - zwłaszcza jej pierwszych etapów i w odniesieniu do problematyki związanej z miastem i przestrzenią, (2) poznanie "od kuchni" dwówch interesujących projektów badawczych dotyczących tematyki miejskiej, które mogą stanowić źródło inspiracji dla badań i projektów realizowanych przez uczestników, a także być wykorzystywane podczas zajęć ze studentami. Prowadzący: dr Maciej Frąckowiak (Instytut Socjologii UAM)

Design Thinking w usługach miejskich

Tematem warsztatu jest metodologia Design Thinking jako narzędzie wspierające proces projektowania produktów i usług. Podczas warsztatu najważniejsze narzędzia Design Thinking zostaną omówione w kontekście wspólnego projektowania nowej usługi miejskiej. Warsztat składa się z trzech części: (1) Syntentyczne omówienie zasad i narzędzi Design Thinking, (2) wspólne zaprojektowanie procesu projektowego, (3) praca grupowa: projektowanie usługi. Na zajęciach uczestni(k/czka) nabędzie wiedzę dotyczącą konstruowania i realizacji projektu w metodologii Design Thinking, szczególnie zaś wyboru i zastosowania odpowiednich metod badawczych wspierających proces projektowy. Prowadząca: Marta Skowrońska (Instytut Socjologii UAM)

Workshop on the preparation and publishing of articles in English

Why to begin writing before beginning writing: good practice in note-keeping, material preparation and bibliographic records. Start weaving English into your content. Choose the messenger: how to select a first-choice Journal. Audience, paper length, formats, styles and supplementary materials. The writing process, where and how to start. The function of the formal sections in English scientific articles. The importance of continuous review during the content creation process. The review process: the main reasons for acceptance or rejection in peer-reviewed journals. Refining the message and fitting to the form of the journal. Prepare for the possibility of rejection. Transforming the finished article into formal, third person, English. When you are happy yourself, get colleagues to read and comment. Finally, use a proof reader for the English. Remember that a fluent English speaker may well improve the English, but may also change the meaning in subtle ways if not in your field. Proof read the proof reader! Why not to rush at the end (unless it is deadline day!). When everything that can and should be done has been done, submit! Guide: John Williamson has worked in international research (CERN, Switzerland), Industry (advanced theoretical and experimental physics, Philips, Holland), and academia (University of Glasgow, Scotland). He is widely published, with more than ten thousand citations to articles in peer-reviewed articles and an h-index of 44.

Masz pytania?

Sekretarz projektu: Julia Jachowska, IS UAM, julia.jachowska@amu.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za kwestie merytorycze: dr hab. Marek Nowak, IS UAM, marek.nowak@amu.edu.pl