Aktualności

pozostałe aktualności
Studia na Wydziale Socjologii

Wydział prowadzi studia na kierunkach socjologia pierwszego i drugiego stopnia oraz praca socjalna pierwszego i drugiego stopnia (w trybie stacjonarnym). Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, natomiast drugiego stopnia – tytułu magistra. Istnieje możliwość kontynuowania studiów na trzecim stopniu, w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego. Po ukończeniu studiów doktoranckich i obronie pracy doktorskiej przyznawany jest stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii.

Od roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Socjologii obowiązuje nowy program, którego podstawą są zajęcia prowadzone w ramach modułów specjalizacyjnych. W 2013 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała prowadzonym na Wydziale Socjologii UAM studiom socjologicznym pierwszego i drugiego stopnia ocenę wyróżniającą. Według rankingu przygotowanego przez gazetę „Perspektywy” w 2016 roku poznańska socjologia na UAM lokowała się na czwartym miejscu w kraju, za takimi ośrodkami akademickimi, jak Warszawa i Kraków. Przy Wydziale funkcjonują dwa koła naukowe: Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM oraz Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej.

Jednym z profili specjalizacji socjologii na UAM są techniki wizualne oraz socjologia przedmiotu. Wydział rozwija również klasyczne badania ilościowe oparte na badaniach sondażowych i analizach statystycznych. W sumie, na ramach struktury organizacyjnej Instytutu funkcjonuje dziesięć wyspecjalizowanych zakładów i jedna katedra, dając podstawę organizacyjną do prac licznej grupy zespołów badawczych. Socjolodzy poznański z sukcesami rozwijają również nurt socjologii publicznej o czym świadczy ich aktywna obecność w lokalnych mediach i zaangażowanie w życie społeczności regionu.

Instytut regularnie gości studentów programu Erasmus, oferując wykłady w języku angielskim.