Zapraszamy/informujemy:

  • 26 listopada 2018, Prof. dr hab. Piotr T. Kwiatkowski (Uniwersytet SWPS) wygłosi w ramach cyklu: Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny, referat pt. II Rzeczpospolita w pamięci współczesnego społeczeństwa polskiego. Wykład odbędzie się o godz. 15:00, w Pałacu  Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154.
  • 28 listopada 2018, konferencja: Kultura i wychowanie. Floriana Znanieckiego koncepcje i recepcje, w ramach obchodów 100-lecia uniwersytetu poznańskiego. Konferencja organizowana jest przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
  • 03 grudnia 2018, 11.00 Seminarium Instytutowe IS UAM dotyczące rezultatów badań terenowych przeprowadzonych we Francji w ramach projektu NCN pt. „Polskie organizacje imigranckie w Europie” oraz książki “Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia” dr. Jacka Kubery. Referował będzie autor. Sala 107d

--------------------

--------------------

Varia

  • W  AMURapie pojawiła się zakładka dotycząca składania oświadczeń o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczenia o zaliczeniu do N. Do złożenia oświadczenia niezbędny jest numer ORCID (instrukcja pomocna przy jego zakładaniu dostępna na stronie Biblioteki UAM: http://lib.amu.edu.pl/orcid-uam/). Oświadczania należy składać w Sekretariacie najpóźniej do dnia 26.11.2018 r.
  • Przypominamy o obowiązku zakładania profili ORCID. Open Researcher and Contributor ID (https://orcid.org/) jest uniwersalnym standardem identyfikującym naukowca. Identyfikator ORCID umożliwia rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych, takich jak  Scopus, Web of Science i innych. Stworzenie i zgłoszenie własnego identyfikatora zajmuje chwilę i jest wolne od opłat. Zarejestrowanie własnego profilu ORCID jest ważne ze względu na założenia tzw. Ustawy 2.0, z których wynika, że identyfikator elektroniczny ORCID ma być obowiązkowy dla każdego nauczyciela akademickiego. Posiadanie własnego profilu ORCID będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia ewaluacji osiągnięć naukowych. Biblioteka Uniwersytecka przy współpracy z Uniwersytecką Sekcją Filmową UAM przygotowała materiały filmowe, które posłużyć mają jako instruktaż do zakładania oraz napełniania profilu ORCID. Ponadto Biblioteka Uniwersytecka, wraz z bibliotekami wydziałowymi, oferuje swoje wsparcie i pomoc przy zakładaniu identyfikatora ORCID. Filmy instruktarzowe na YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=GXRFzqlxyNo
  • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa”, roboczo zatytułowanym: ‘Chłop polski w Europie i Ameryce’ po 100 latach. W imieniu poznańskiego środowiska socjologicznego zapraszamy do współtworzenia numeru monograficznego „Człowieka i Społeczeństwa” poświęconego 100-leciu wydania „Chłop polskiego w Europie i Ameryce”. Praca ta zapoczątkowała jeden z najbardziej twórczych nurtów socjologii humanistycznej. Jednocześnie, była przykładem całościowego projektu badawczego, obejmującego zarówno rekonstrukcję stanowiska teoretycznego, wspartego na tzw. „współczynniku humanistycznym” oraz oryginalnej koncepcji postaw i wartości, a także koncepcji metodologicznej eksplorujących dokumenty osobiste (listy, pamiętniki, autobiografie, kroniki towarzyskie). Szczegóły: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/pracownicy/265-chlop-polski-w-europie-i-ameryce-po-100-latach-call-for-papers

--------------------                                                                                          

Konkursy

  • Fundacji Rozwoju Miasta Poznania wraz z Instytutem Historii UAM i PTPN ogłaszają konkurs na prace magisterskie i rozprawy doktorskie traktujące na temat różnych aspektów zmian, jakie zaszły w Poznaniu w okresie ostatnich 25 lat od odzyskania wolności i wdrożenie demokratycznych reform. Do konkursu mogą wejść prace obronione od 1 stycznia 2016 do 15 grudnia 2019.
  • Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”. Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r. Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r. http://www.debiut.buzek.pl i buzek.pl

Chłop polski… stulecie

---------------

Kalendarium konferencji        

23 listopada 2018, Konferencja: Edward Abramowski (1868-1918). W stulecie śmierci, Warszawa. Konferencja obejmować będzie z jednej strony filozoficzny i psychologiczny wymiar myśli Abramowskiego, z drugiej zaś strony - dotyczyć będzie jego teorii społecznej i politycznej. Stąd nasze zaproszenie kierujemy zarówno do naukowców, jak i do działaczy społecznych, związkowców i innych osób, dla których istotna pozostaje kwestia emancypacji społecznej. Pozostałe informacje znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem http://eabramowski.pl

28 listopada 2018, Ogólnopolska konferencja naukowa: Kultura i wychowanie. Floriana Znanieckiego koncepcje i recepcje, Poznań. 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego oraz 100-lecie wydania Chłopa Polskiego to nie jedyna okazja, by pochylić się nad dorobkiem światowej sławy socjologa, ojca polskiej socjologii akademickiej. Współczesność, nowoczesne formy zjawisk i procesów społecznych, w tym również zjawisk i procesów edukacyjnych, skłaniają do reinterpretacji głównych myśli uczonego, który potrafił ledwie zauważalne tendencje w otaczającej go rzeczywistości rozpoznawać, analizować oraz wyprowadzać z nich ogólne wnioski. Zgłoszenia na adres: konferencja.metodologia@amu.edu.pl

28 listopada 2018, VII Interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo. Celem konferencji w bieżącym roku akademickim jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących istoty oraz znaczenia sprawności moralnych w wychowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności, wierności i posłuszeństwa. http://www.wtl.us.edu.pl/news.php?item.10547.96

29-30 listopada 2018, Konferencja: Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy, Białystok. Celem jest pogłębienie wiedzy i refleksji na temat życia w dużym mieście oraz prezentacja najnowszych wyników badań na ten temat. Mamy nadzieję, że stanie się ona forum wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów i stanowisk oraz sprzyjać będzie nawiązaniu kontaktów i współpracy interdyscyplinarnej. Zgłoszenia udziału organizatorzy proszą przesłać do 31 października 2018 na e-mail: obliczamiasta@uwb.edu.pl

3-4 grudnia 2018, konferencja: Kłopotliwe dziedzictwo Trzeciej Rzeszy w Polsce, Kraków,  Dziedzictwo Trzeciej Rzeszy pozostaje spuścizną kłopotliwą. Niemieckie plany podboju i hitlerowska polityka ludobójstwa, zwłaszcza w Polsce bezpośrednio powiązane z urbanistycznymi wizjami okupantów, przesądziły o jednoznacznej kwalifikacji całego dorobku architektów Trzeciej Rzeszy jako „dziedzictwa nienawiści". W literaturze polskiej ten problem był przez wiele lat ze zrozumiałych względów pomijany lub informowano o nim w sposób pobieżny. Z biegiem czasu, wraz powolnym wygasaniem emocji, podjęcie gruntownych badań nad tematem dziedzictwa Trzeciej Rzeszy staje się możliwe. http://mck.krakow.pl/klopotliwe-dziedzictwo-trzeciej-rzeszy-w-polsce

3-4 grudnia 2018, V Kongresie Rewitalizacji pt. Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie, Lublin. Zakres tematyczny V Kongresu Rewitalizacji obejmuje 4 główne sesje tematyczne: Rewitalizacja w kurczących się miastach, Odnowa centrum, Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji, Rewitalizacja a odnowa wsi. Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 grudnia 2018 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, odbędzie się dodatkowa sesja pt. Rewitalizacja a rozwój gospodarczy, na której przedstawione zostaną wybrane przykłady miast zakwalifikowanych do konkursu na opracowanie modelowych rozwiązań rewitalizacyjnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączeniu.  Przypominamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w Kongresie w ramach przewidzianej sesji kalejdoskop oraz sesji posterowej. Zapraszamy również wszystkich studentów i absolwentów do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rewitalizacji. http://rewitalizacja.miasta.pl/.

4-5 grudnia 2018 roku, Konferencja naukowa: Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne jest jednym z podstawowych zadań państwa, realizowanym przez posiadane uprawnienia i narzędzia oraz wyspecjalizowane służby i instytucje. Relacja państwo-obywatel oraz działania zmierzające do budowania poczucia bezpieczeństwa mogą być postrzegane w odmienny sposób przez państwo i obywateli. Służby i instytucje oczekują coraz szerszych uprawnień, obywatele obawiają się utraty swoich praw i wolności. Jednak im większe jest poczucie zagrożenia, budowane m.in. na podstawie dostarczanych przez media informacji (w tym informacji płynących ze strony władz), tym większa zgoda ze strony społeczeństwa na ograniczanie tychże praw. http://weiz.uwb.edu.pl/nowosci/konferencje/konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-i-jego-percepcja-w-dyskursie-spolecznym-i-militarnym/442e6079

6 grudnia 2018, Konferencja: Społeczna moc emocji, Wrocław. „Społeczna moc emocji” będzie już piątą konferencją z cyklicznie organizowanych przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław. Przedmiotami kolejnych sesji konferencyjnych są zagadnienia nurtujące członków społeczeństw późnej nowoczesności i stanowiące ważne obiekty badań w naukach społecznych. Wcześniejsze spotkania, które gromadziły naukowców z ośrodków akademickich w kraju oraz gości z zagranicy, zajmowały się społeczno-kulturowymi aspektami płci, ciała i cielesności, seksualności oraz intymności. Obecnie chcemy poświęcić uwagę emocjom. http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Spoleczna-moc-emocji

6-7 grudnia 2018, II konferencja - Komunikacja międzykulturowa. Komunikacja międzykulturowa może być i jest przedmiotem badań różnych dziedzin wiedzy, w związku z czym organizatorzy chcą, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Z tego powodu nasze zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich nauk społecznych zainteresowanych badaniami nad komunikacją. Zgłoszenia wraz z abstraktem o objętości ½ strony maszynopisu (1000 znaki) i krótkim biogramem zgłaszającego, prosimy przesyłać do 30 września 2018 r. na adres lalbanski@up.krakow.pl.

6-7 grudnia 2018, VIII Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: Stan istniejący i nadzieje na przyszłość. http://konferencja.fundacjaenergia.pl/, e.mail:  konferencje@fundacjaenergia.pl     

6-7 grudnia 2018,  Konferencja Naukowa pt.: „Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989", Zielona Góra. Głównym celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o najważniejsze bariery przemian społecznych zachodzących w dwóch ostatnich dekadach Polski Ludowej. Ponadto chcemy dokonać wymiany doświadczeń oraz zaprezentować najnowsze wyniki badań z zakresu historii społecznej Polski Ludowej oraz spopularyzować wiedzę z obszaru historii społecznej. Organizatorzy mają nadzieję na integrację środowiska historyków i socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zajmujących się tematyką społeczną dotyczącą PRL.

13 grudnia 2018 roku, Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Niedoskonałości współczesnego rynku pracy, Rzeszów. Zakres i przejawy pracy nieopłaconej". Konferencja jest kolejnym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych łączących zagadnienia ekonomiczne z problematyką zatrudnieniową. Analiza niedoskonałości współczesnych rynków pracy na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ma posłużyć wypracowaniu modelowego rozwiązania usprawniającego rynek pracy – efektu finalnego wydarzenia. Debata będzie się toczyć w gronie teoretyków i praktyków podejmowanych zagadnień, tj. przedstawicieli świata nauki m.in. z Ukrainy, Czech, Niemiec, Słowacji i Gruzji, kreatorów krajowej i regionalnej polityki rynku pracy, reprezentantów instytucji edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów biznesowych oraz osób zainteresowanych współtworzeniem nowych rozwiązań w obszarze rynku pracy. E-mail: niedoskonalosci2018@gmail.com

14 grudnia 2018 roku, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media, Lublin. Konferencja jest inicjatywą podejmującą rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji oraz wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Cyfryzacja wpływa na gospodarkę, ergonomię pracy, bezpieczeństwo, a nawet naszą przyszłość. http://www.cyber-media.pl/

17-18 stycznia 2019, konferencja http://sztuka.net 2.0, poświęconej sztuce i kulturze artystycznej w dobie/przestrzeni Internetu, Poznań. Celem organizowanej przez nas konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą artystyczną i sztuką w dobie/przestrzeni internetu. Interesują nas w tym kontekście zarówno zjawiska współczesne, jak i te o wymiarze diachronicznym. W ramach konferencji http://sztuka. net pragniemy skupić się na zwrocie ku nowym, społecznym przestrzeniom, wytworzonym dzięki technologicznej infrastrukturze, z której wynika nowy kontekst produkowania, doświadczania i przeżywania sztuki, jak pisał Kluszczyński, funkcjonującej „poza układem rynkowym określanym przez system galeryjny”. Proponujemy szerokie rozumienie i odejście od definiowania sztuki (w) sieci jako jednolitej stylistyki i problematyki… http://unikonferencje.pl/konferencja/9728-http-sztuka-net-2-0-ogolnopolska-konferencja-naukowa-poswiecona-sztuce-i-kulturze-artystycznej-w-dobie-przestrzeni-internetu

6-7 maja 2019, Międzynarodowa Konferencja: "Time is Money, and Beyond: The Temporality of Action and Consequences", Warszawa. The issue of time and temporality are strongly linked with the unintended. This is an element that, although not always explicitly, is deeply embedded in the relevant literature. In the same time, the topic of consequences has also started to be discussed and analyzed in a theoretically skilled and sophisticated manner beyond the domains traditionally associated with the study of the unintended (such as sociology of unanticipated consequences, and the recent sociology of unexpected outcomes and surprises). Quite often, the topic of consequences appearing in relation with that of time. http://unintended.uw.edu.pl/

12 marca 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Menedżerki, działaczki, artystki – kobiety w organizacjach i instytucjach kultury, Szczecin. Konferencja poświęcona jest pozycji, roli i działalności kobiet w organizacjach i instytucjach z obszaru szeroko rozumianej kultury, w tym artystycznych, edukacyjnych, społecznych i innych.

13 marca 2019 roku, Sympozjum w 100-lecie urodzin Profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego, Toruń. 13 marca 2019 roku minie 100 lat od   urodzin Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego, zmarłego niedawno (2017) wybitnego socjologa wsi i społecznika, harmonijnego łączącego aktywność naukową   z bezinteresowną pracą u podstaw na rzecz społeczeństwa. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu do końca listopada bieżącego (2018) roku na adres e-mailowy grzegorz.zablocki@umk.pl

22-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie rozwojem organizacji, Łódź. Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju organizacji. Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy, a także ich czwarta rewolucja przemysłowa (IR 4.0) kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych organizacji. Z jednej strony określają warunki ich rozwoju, zaś z drugiej wytyczają wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić menedżerowie zarządzający organizacjami różnego typu. Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół różnorodnych problemów związanych z zarządzaniem rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu 4.0. http://www.konferencjakz.p.lodz.pl/?Konferencja_2019