Centrum Badań Społecznych Fundacji UAM zostało powołane w lipcu 2018 (24.07.2018) jako centrum badawcze, mające na celu uregulowanie wzajemnej współpracy Wydziału Socjologii i Fundacji UAM w zakresie prac naukowo-badawczych oraz usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie badań społecznych, kulturowych, analiz rynku pracy i szeroko rozumianych badań marketingowych. W ramach obszarów współpracy Fundacji i Wydziału Socjologii wskazano również na działania związane z popularyzacją wiedzy i promocją nauki, a także wspieranie procesów partycypacji obywatelskiej. Ponadto podjęta współpraca ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju kadry naukowej Uniwersytetu oraz pracowników Fundacji, prowadzących badania lub usługi we wskazanych obszarach, jak również współpracy w zakresie pozyskiwania środków służących finansowaniu prac naukowo-badawczych.


Co chcesz o nas wiedzieć?
Poniżej cztery pytania, które najczęściej słyszymy (lub czytamy):

 

Kim jesteśmy?

Centrum Badań Społecznych to grupa ściśle współpracujących ze sobą badaczy o dużym doświadczeniu projektowym. Zespół opiera się głównie na pracownikach specjalizujących się w zastosowaniach socjologii dla celów praktycznych. Jesteśmy elastyczną i innowacyjną instytucją badawczą, która potrafi dostosować się do wymagań Klienta. W trakcie realizacji badania zapewniamy pełną opiekę merytoryczną i konsultacje na każdym etapie procesu badawczego.

Jakie badania realizujemy?

Jesteśmy kompetentni w następujących obszarach: badania ewaluacyjne (ex-ante, mid-term, ex-post), badania społeczne (obszary tematyczne, które mamy w swoim porfolio to m.in.: rynek pracy, outplacment, zarządzanie zmianą, opinia publiczna, aktywność obywatelska, uczestnictwo w kulturze, kształcenie ustawiczne, wykluczenie społeczne) oraz badania marketingowe (badania zachowań konsumenckich, badania segmentacyjne, badania świadomości i wizerunku marki, badania satysfakcji i lojalności klientów).

W jakich metodach badawczych czujemy się najlepiej?

Dzięki szerokiej kadrze naukowej, nieobce są nam żadne staregie pozyskiwania danych o ludziach i świecie. Sprawdzamy się zarówno w metodach ilościowych, jak i jakościowych. W ramach metod ilościowych, korzystamy z PAPI (bezpośrednie, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe), CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo), CAWI (ankiety internetowe) oraz CAPI/TAPI (Wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo/ z wykorzystaniem tabletów). W ramach metod jakościowych, korzystamy z IDI (indywidualne wywiady pogłębione), FGI (zogniskowane wywiady grupowe), Case Study (studium przypadku) oraz szerokiego wachlarza technik obserwacyjnych (Mystery Client/Secret Client - badania jakości obsługi, Mystery Calling - badania jakości obsługi teleinformacyjnej, analiza forów internetowych, analiza treści, analiza semiotyczna, spacery badawcze, badania z wykorzystaniem narzędzi wizualnych itp.). Centrum Badań Społecznych udziela konsultacji w doborze odpowiednich narzędzi do celów założonych przez Klienta.

Z kim możemy omówić nasze pomysły i jak rozpocząć współpracę?

Kieronikiem Centrum Badań Społecznych przy Instytucie Socjologii (ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań) jest dr Andrzej Siatkowski (andrzejs@amu.edu.pl, numer telefonu: 61 829 22 37) i to z nim prosimy się kontaktować w pierwszej kolejności.