METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ
Studia podyplomowe

Studia prowadzone są przez Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ma 30 letnią tradycję w kształceniu do zawodu pracownika socjalnego na poziomie licencjackim i magisterskim, oraz w ramach kursu specjalistycznego z organizacji pomocy społecznej.

Praca socjalna to zawód mający na celu profesjonalną pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest obszarem stosowania wiedzy w działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność oraz poprawiać jakość życia. Ukazuje, jak działać na rzecz społeczności lokalnych, tworzyć instytucje wspierające oraz koordynować działania pomocowe. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych.

Studia podyplomowe z Metodyki i metodologii pracy socjalnej łączą teorię z jej twórczym zastosowaniem. Po studiach uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu ważnego społecznie i dającego szansę zatrudnienia w różnych rodzajach instytucji świadczących pomoc osobom, rodzinom, grupom, społecznościom wymagającym wsparcia.

 

FOLDER INFORMACYJNY - POBIERZ

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIÓW
(kliknij, żeby rozwinąć)

Adresaci studiów:

- Absolwenci kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
- Osoby pracujące w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej (chcące poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz zdobyć zawód pracownika socjalnego i profesjonalnie go wykonywać);
- Osoby zainteresowane profesjonalną pomocą świadczoną w sytuacjach problemowych i kryzysowych.

Wymagania stawiane kandydatom: posiadanie dyplomu ukończenia studiów I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66).

Opis studiów: studia są zgodne z Rozporządzeniem MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

Czas trwania studiów – 2 semestry w roku akademickim – 360 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin praktyk.

Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowuje do profesjonalnej pracy socjalnej, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Ramowy program: program studiów pozwala na gruntowne poznanie i rozumienie zasad działania instytucji pomocy społecznej, a także przygotowuje do stosowania profesjonalnych metod pracy socjalnej. Bloki programowe:

I. Wprowadzenie do pracy socjalnej
II. Elementy polityki społecznej
III. Metodologia i metodyka pracy socjalnej
IV. Projekt socjalny
V. Struktura i organizacja pomocy społecznej
VI. Praktyki zawodowe
VII. Seminarium dyplomowe

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO PEŁNEGO PROGRAMU

Praktyki zawodowe: w wymiarze 40 godzin (realizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych placówkach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz.794 i 803).

Wśród wykładowców: absolwenci pracy socjalnej, socjologowie, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, doświadczeni praktycy zawodów pomocowych i zarządzający pomocą społeczną.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doświadczonych dydaktyków – badaczy, praktyków pracujących z osobami wymagającymi wsparcia oraz przez zarządzających pomocą społeczną. Pozwala to na przekazywanie wiedzy aktualnej i bliskiej rzeczywistości społecznej. Odwoływanie się wykładowców do własnych doświadczeń badawczych ułatwia zrozumienie złożoności współczesnego świata.

Cele kształcenia:
1) przekazanie szerokiej wiedzy o rozwoju człowieka i jego zachowaniu;
2) przekazanie wiedzy o systemach i instytucjach społecznych;
3) dostarczenie wiedzy o regułach życia społecznego;
4) przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej o metodach pracy socjalnej, sposobach rozwiązywania problemów społecznych, także o technikach interwencyjnych i terapeutycznych.

Forma i czas zajęć: program przewiduje wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki zawodowe.
Zajęcia w formie online (75%) oraz w kontakcie z wykładowcami (25%).
Zajęcia prowadzone w trybie niestacjonarnym (w weekendy).

PERSPEKTYWY DLA ABSOLWENTÓW
(kliknij, żeby rozwinąć)

Absolwenci studiów podyplomowych zgodnie z nowelizacją Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), uzyskują prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Przepisy regulujące: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) wprowadza się następujące zmiany
Rozdział 2. Pracownicy socjalni
Art. 116. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie;
4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

Kształcenie na studiach podyplomowych jest silnie powiązane z potrzebami rynku pracy. Kształcimy profesjonalną kadrę, która uzyskując prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wzmocni kadrę merytoryczną instytucji pomocy społecznej.

Absolwent posiada przygotowanie specjalistyczne:
(dzięki wiedzy z różnych dyscyplin naukowych: socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa, ekonomii i innych)
- posiada kompetencje i umiejętności umożliwiające profesjonalne stosowanie metod pracy socjalnej;
- potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy jednostek, grup społecznych i społeczności lokalnych; 
- potrafi projektować programy pomocy i projekty socjalne; - potrafi pobudzać społeczną aktywność i profesjonalnie działać jako inicjator nowych form pomocy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej, w organizacjach zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Studia podyplomowe pozwalają na skuteczne działania zarówno w bezpośredniej relacji pomocowej z klientem, ale również w instytucjonalnym projektowaniu działań pomocowych.

Kompetencje po studiach podyplomowych:
- aplikowanie interdyscyplinarnej wiedzy akademickiej do twórczej, praktycznej dzia-łalności pomocowej;
- stosowanie metod i technik pracy socjalnej, ukierunkowanych na pracę z jednostką, rodziną, grupą, społecznością lokalną;
- projektowanie innowacyjnych działań na rzecz innych;
- konstruowanie projektów socjalnych, programów i strategii pomocy i rozwiązywania problemów społecznych, programów profilaktyki społecznej;
- podejmowanie interwencji kryzysowych;
- kompetencje do pełnienia zróżnicowanych ról w ramach wykonywanego zawodu (np. animator pomocy społecznej, organizator polityki lokalnej, inicjator sieci wsparcia społecznego).

Wybrane obszary pracy socjalnej:
- praca z rodziną (np. w ośrodkach poradnictwa rodzinnego, w ośrodkach interwencji kryzysowej z ofiarami i sprawcami przemocy, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej);
- praca z osobami wykluczonymi społecznie (ubogimi, bezrobotnymi, bezdomny-mi);
- praca w obszarze zdrowia (w szpitalach, hospicjach, ośrodkach leczenia uzależnień);
- praca w instytucjach resocjalizacyjnych (w zakładach poprawczych, zakładach karnych).

Przykładowe miejsca pracy to: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi, psychicznymi i fizycznymi, instytucje do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, placówki dla bezdomnych, uzależnionych, zakłady karne, ośrodki dla uchodźców, hospicja, szpitale, sanatoria, domy samotnej matki. Absolwenci mogą podejmować wiele ról pomocowych, ale również pełnić rolę koordynatorów działań społecznych, role organizatorów polityki lokalnej, realizatorów projektów socjalnych.

FORMY ZAKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA WYNIKU KOŃCOWEGO
(kliknij, żeby rozwinąć)

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym
1. Przez egzamin dyplomowy rozumie się egzamin ustny przed komisją, który ma za zadanie sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów podczas dwóch semestrów studiów.
3. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego, dwóch członków komisji w tym recenzenta pracy dyplomowej. W skład komisji wchodzą specjaliści, reprezentujący obszar pracy socjalnej wskazani przez kierownika studiów podyplomowych.
4. Przewodniczącym komisji jest pracownik Wydziału Socjologii UAM zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym, co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego. Członkami komisji są pracownicy UAM co najmniej ze stopniem doktora.
5. Podczas egzaminu egzaminowany losuje 2 pytania z listy zagadnień, które są opracowane przez komisję i jedno z przygotowanej na seminarium dyplomowym pracy dyplomowej. Czas trwania egzaminu dla każdego z kandydatów powinien maksymalnie wynosić pół godziny.
6. Egzamin dyplomowy możliwy jest zarówno w siedzibie Wydziału Socjologii UAM, jak i w formie zdalnej za pośrednictwem MS TEAMS.

Wynik studiów podyplomowych
7. Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie: a) 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen; b) 1/5 oceny pracy dyplomowej stanowiącej średnią ocen wystawionych przez promotora i recenzenta; c) 1/5 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.
8. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą: do 3,40 – dostateczny; powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus; powyżej 3,80 do 4,20 – dobry; powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus; powyżej 4,60 – bardzo dobry.
9. Termin egzaminu dyplomowego ustalany jest nie później niż miesiąc po zakończeniu studiów.
10. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, kierownik studiów podyplomowych wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem 1 miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

INFORMACJE REKRUTACYJNE I WYMAGANE DOKUMENTY
(kliknij, żeby rozwinąć)

Rozpoczęcie studiów: 1 października 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: do 15 września 2022 r.

Limit miejsc: 25 - decyduje kolejność zgłoszeń.

Całkowity koszt studiów: 4600 PLN
Numer konta do wpłaty czesnego zostanie podany po przyjęciu  na studia.

Rekrutacja:

1. Kandydat rejestruje sie w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 5.07.2022 r.  do 10.09.2022 r.
    https://usosirk.amu.edu.pl
2. Kandydat załącza wymagany komplet dokumentów:
 a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wygenerowania z systemu),
 b) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. O przyjęciu na studia decyduje wynik postepowania kwalifikacyjnego i kolejność zgłoszeń

UWAGA! Dokumenty w wersji papierowej będą przyjmowane po dokonaniu rejestracji na studia i informacji otrzymanej na maila o zakwalifikowaniu na listę kandydatów.

Kontakt i miejsce składania dokumentów:
Wydział Socjologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89C
60-568 Poznań, pok. 105

Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska
e-mail: moliwa@amu.edu.pl 

Informacji na temat studiów udziela:
mgr Małgorzata Błasiak-Duda
e-mail: podyplomowepracasoc@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 72

Instrukcja logowania

Instrukcja rekrutacja w systemie IRK dla kandydatówW przypadku pytań i wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Wydział Socjologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89C
60-568 Poznań, pok. 105

Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, moliwa@amu.edu.pl 

Informacji na temat studiów udziela:
mgr Małgorzata Błasiak-Duda, e-mail: podyplomowepracasoc@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 72