Studia na Cyprze, w Hiszpanii, Portugalii, Francji? A może w Niemczech, We Włoszech, w Rumunii, Czechach, Turcji albo na Węgrzech? Każdy, kto studiuje u nas socjologię ma szansę spędzić część swoich studiów za granicą oraz odbyć praktyki zagraniczne po zakończeniu studiów!

Na stypendia programu Erasmus+ mogą wyjechać studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów. Wysokość stypendium wynosi ok. 350-550 EUR miesięcznie.

Lista uczelni partnerskich jest co roku aktualizowana, ale znajdziecie na niej zawsze takie atrakcyjne miasta, jak np. Porto, Wiedeń, Rzym, Paryż, Bukareszt, Dubrownik, Freiburg czy Valencia.

Kryteria kwalifikacji to przede wszystkim średnia z egzaminów oraz znajomość języka.

Rekrutacja na stypendium odbywa się zazwyczaj między styczniem a lutym, a na praktyki między kwietniem a majem. Właśnie trwa I nabór w tegorocznej rekrutacji! Do 11 marca należy:
- złożyć wniosek w USOS (instrukcja znajduje się TUTAJ)
- przekazać dokumenty, o których mowa w punkcie 2 kryteriów kwalifikacji (TUTAJ) lub ich skany emailem na adres fschmidt@amu.edu.pl  lub umieścić je w teczce opatrzonej imieniem i nazwiskiem koordynatora (Filip Schmidt) i zostawić w odpowiedniej przegródce na dokumenty w sekretariacie Instytutu Socjologii (na lewo od wejścia).

Dalsze informacje można znaleźć na stronie http://erasmuswns.amu.edu.pl

Lista uczelni na które można pojechać w roku akademickim 2019/2020 znajduje się TUTAJ.

W pierwszej rekrutacji miejsca są przypisane do instytutów, ale w drugiej – można już wybierać z pełnej puli.
Zakwalifikowałeś/aś się na wyjazd albo jesteś właśnie na stypendium? Informacje dla Ciebie znajdują się TUTAJ.

Informacji udzielają też:
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus, Prodziekan WNS – dr Marcin Poprawski, poprawski@amu.edu.pl
Administrator Wydziałowy Programu Erasmus – mgr Joanna Nowaczyńska, nowaasia@amu.edu.pl
Koordynator Instytutowy Programu Erasmus – dr Filip Schnmidt, fschmidt@amu.edu.plFAQ
(Frequently Asked Questions)

 

W jaki sposób należy złożyć wniosek i dokumenty?

Wniosek należy złożyć w systemie USOS (instrukcja TUTAJ), a dokumenty (poświadczające średnią ocen, znajomość języka i ewentualną działalność społeczną) – przekazać koordynatorowi instytutowemu, najlepiej jako skany lub zdjęcia poprzez email (fschmidt@amu.edu.pl)

Czy we wniosku w USOS muszę wpisywać mój życiorys w j.polskim i angielskim?

Nie, proszę spojrzeć TUTAJ. W pole życiorys i życiorys w języku obcym należy wpisać odpowiednio : A. adres korespondencyjny B. numer telefonu oraz adres email (inny niż u-mail).

Czy konieczne jest dołączenie listu motywacyjnego? Również w języku obcym?

Tak, ale list może być krótki i należy go wpisać w okno we wniosku systemie USOS. Jedno jest przeznaczone na list w języku polski, a w drugim należy wstawić tłumaczenie w j. angielskim.

Jakie dokumenty dotyczące znajomości języka są uznawane?

Certyfikaty, świadectwa maturalne, zaświadczenia o ukończeniu zajęć językowych na uczelni albo w szkole językowej lub ewentualne inne rodzaje dokumentów pozwalające określić poziom znajomości języka.

Jakiego języka muszą dotyczyć dokumenty?

Przede wszystkim języka, w którym odbywają się zajęcia na danej uczelni, a w drugiej kolejności – języka angielskiego. Na niektórych uczelniach zajęcia odbywają się w języku angielskim i wówczas wystarczy poświadczyć znajomość tego języka.

Skąd mogę wiedzieć, w jakim języku odbywają się zajęcia na danej uczelni?

Należy to sprawdzić: (1) na stronie internetowej uczelni, a najlepiej także (2) kontaktując się z osobą z tej uczelni zajmującą się koordynacją programu Erasmus dla socjologii/pracy socjalnej. Informacji o tym, jak w praktyce wyglądają zajęcia na tej uczelni udzielają też studenci, którzy byli już na wyjeździe (np. członkowie ESN, TUTAJ) i w miarę posiadanej wiedzy – koordynatorzy wydziałowy i instytutowi oraz administrująca programem Joanna Nowaczyńska (dziekanat).

Czy mogę wyjechać na stypendium znając tylko język angielski?

Zazwyczaj w języku angielskim oferowana jest co najwyżej część zajęć, ale z drugiej strony - na niektórych uczelniach można umówić się z wykładowcami na indywidualną naukę i zdawanie materiału w tym języku. Każdy, kto ubiega się o stypendium, powinien zebrać informacje o ofercie i specyfice danej uczelni - zob. odpowiedź na pytanie "Skąd mogę wiedzieć, w jakim języku...". Po zakwalifikowaniu się na stypendium można też podnieść poziom znajomości języka kraju wyjazdowego korzystając z platformy OLS - TUTAJ.

Czy można wyjechać na uczelnię, która jest przypisana do innego kierunku studiów / instytutu?

Tak, z tym że o takie miejsce można się starać dopiero w II rekrutacji – rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się zwykle w marcu lub kwietniu i pod warunkiem, że: (1) miejsce nie zostało obsadzone w I rekrutacji przez osobę z innego instytutu, (2) umowa podpisana z daną uczelnią obejmuje także socjologię/pracę socjalną, (3) uczelnia oferuje zajęcia z socjologii/pracy socjalnej.

Czy można wyjechać na I roku studiów II stopnia?

Tak, przy czym: (1) aplikuje się o nie na ostatnim roku studiów I stopnia i uzyskuje stypendium warunkowo – z zastrzeżeniem, że wyjazd będzie możliwy pod warunkiem skończenia w terminie studiów I stopnia; (2) w praktyce terminy wysłania dyplomu I stopnia wyznaczane przez uczelnie zagraniczne sprawiają, że nie zawsze wyjazd w semestrze zimowym na I roku studiów II stopnia jest możliwy, dlatego bezpieczniej jest ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim.

Czy można wyjechać w ostatnim semestrze studiów?

Nie, nie ma takiej możliwości.

Czy można wyjechać na I roku studiów II stopnia?

Tak, przy czym: (1) aplikuje się o nie na ostatnim roku studiów I stopnia i uzyskuje stypendium warunkowo – z zastrzeżeniem, że wyjazd będzie możliwy pod warunkiem skończenia w terminie studiów I stopnia; (2) w praktyce terminy wysłania dyplomu I stopnia wyznaczane przez uczelnie zagraniczne sprawiają, że nie zawsze wyjazd w semestrze zimowym na I roku studiów II stopnia jest możliwy, dlatego bezpieczniej jest ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim.

Czy mogę wyjechać na stypendium, jeśli nie zaliczyłem/am poprzedniego roku studiów?

Niestety nie, warunkiem wyjazdu jest rozliczenie roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym odbywa się wyjazd.

Czy mogę wyjechać na stypendium w semestrze letnim, jeśli nie zaliczyłem/am na UAM semestru zimowego?

Niestety nie, warunkiem wyjazdu jest zaliczenie najpierw semestru zimowego.

Czy muszę nadrobić przedmioty, które odbywają się na UAM w czasie mojego wyjazdu (różnice programowe)?

Tak, ale tylko niektóre. Po pierwsze, należy nadrobić lektorat z języka obcego i wychowanie fizyczne (lub zaliczyć ich odpowiednik za granicą) - o ile któryś z tych przedmiotów widnieje w programie opuszczonego semestru. Po drugie, poczynając od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, jeśli wyjeżdżasz w trakcie studiów I stopnia na socjologii:
- w semestrze zimowym II roku do nadrobienia są: Statystyka społeczna, Metody badań ilościowych, Mikrostruktury społeczne;
- w semestrze letnim II roku do nadrobienia są: Makrostruktury społeczne, Metody badań jakościowych;
- w semestrze zimowym III roku do nadrobienia są: Współczesne teorie socjologiczne I, Analiza danych zastanych, Seminarium licencjackie;
- w semestrze letnim III roku do nadrobienia są: Współczesne teorie socjologiczne I, Seminarium licencjackie.
Jeśli wyjeżdżasz w trakcie studiów II stopnia na socjologii:
- w semestrze zimowym I roku do nadrobienia są: Metodologia nauk społecznych, Zróżnicowanie społeczne, Seminarium magisterskie;
- w semestrze letnim I roku do nadrobienia są: Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych, Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych, Seminarium magisterskie;
- w semestrze zimowym II roku do nadrobienia są: Procedury badań ewaluacyjnych, Seminarium magisterskie;
- w semestrze letnim II roku do nadrobienia są: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego, Seminarium magisterskie.

Jeśli wyjeżdżasz w trakcie studiów I stopnia na pracy socjalnej:
- w semestrze zimowym II roku do nadrobienia są: Statystyka społeczna, Metody i techniki badań socjologicznych cz. 1, Psychologia społeczna, Mikrosocjologia, Teoria i metody pracy socjalnej cz. 1;
- w semestrze letnim II roku do nadrobienia są: Metody i techniki badań socjologicznych cz. 2, Teoria i metody pracy socjalnej cz. 2, Praktyka specjalizacyjna, Gerontologia społeczna, Psychopatologia;
- w semestrze zimowym III roku do nadrobienia są: Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Terapia rodzinna, Proseminarium dyplomowe.
- w semestrze letnim III roku do nadrobienia są: Dewiacja i patologia społeczna, Wykluczenie społeczne, Seminarium dyplomowe.

Termin i formę nadrobienia ww. przedmiotów należy uzgodnić z prowadzącymi, a jednocześnie - po uzyskaniu miejsca na wyjazd zgłosić się do 15 maja po dokument poświadczający różnice programowe do koordynatora instytutowego kontaktując się poprzez email lub w trakcie dyżurów (Filip Schmidt, fschmidt@amu.edu.pl). Istnieje też możliwość znalezienia odpowiedników części ww. przedmiotów za granicą, ale tylko jeżeli są to przedmioty faktycznie zapewniające uzyskanie bardzo podobnej, porównywalnej wiedzy. W takim wypadku trzeba najpierw skontaktować się z taką propozycją z ww. koordynatorem.

Jak wygląda kwestia różnic programowych na uczelni w mieście... [nazwa]?

Zasady dotyczące różnic programowych ustalane są przez każdy instytut osobno. W przypadku Instytutu Socjologii - zob. odpowiedź na pytanie "Czy muszę nadrobić przedmioty..."

Czy wyjeżdżając na semestr zimowy można od razu zadeklarować chęć wyjazdu na cały rok akademicki?

Nie, jeśli okres stypendium nie obejmuje całego roku, należy wystąpić o przedłużenie pobytu już w trakcie wyjazdu. Zob. odpowiedź na pytanie poniżej.

Czy mogę przedłużyć stypendium na kolejny semestr?

Jak najbardziej, ale tylko w obrębie tego samego roku akademickiego (a więc wówczas, jeśli wyjazd odbył się w semestrze zimowym) oraz po spełnieniu następujących warunków: (1) należy przesłać do dziekana Marcina Poprawskiego podanie z prośbą o przedłużenie pobytu na II semestr (bez finansowania), (2) do pisma należy dołączyć: (a) zgodę uniwersytetu przyjmującego, (b) program studiów na II semestr wraz z punktami ECTS, (c) rozliczenie sesji zimowej wraz z punktami ECTS i ocenami (można je dosłać w terminie późniejszym, jak tylko będzie dostępne), (d) wykaz różnic programowych na semestr letni. W okresie przedłużonego pobytu nie otrzymuje się już stypendium finansowego.