Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Dokumenty należy przekazywać do dnia 10.10.2019 dyrektorom ds. studenckich poszczególnych instytutów, którzy od 01.10.2019 pełnić będą funkcję prodziekanów ds. studenckich.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

- jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,

- posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny,

- jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Więcej szczegółów na temat warunków przyznawania stypendiów na stronie MNiSW (TUTAJ).