Program Warsztatów

Piątek, 11 stycznia

 • 10:00 wyjazd (Szamarzewskiego 89)
 • 11:30 przyjazd (Ciążeń)
 • 12:00-13:30 prezentacje zespołów. Każdy z zespołów ma po 10 min. czasu na prezentację projektu, który zrealizuje ze studentami. Prezentacja powinna zawierać odpowiedzi na pytania: co zespół planuje zrobić? w oparciu o jakie zasoby? jaką rolę w tym projekcie będą odrywali studenci? oraz kiedy i w jakim trybie zespół chce osiągnąć rezultaty?
 • 13:30-14:00 lunch
 • 14:00-15:30 warsztaty z kreatywności. Warsztaty będą się odbywały wokół formy pracy projektowej. Jej szczegółowa treść okryta jest tajemnicą.
 • 15:30-16:00 przerwa kawowa
 • 16:00-19:00 praca zespołów. Strukturę pracy zespołowej planują organizatorzy zespołów (ew. pytania prośmy kierować do nich).
 • 19:00-20:00 przedstawienie efektów pracy. W ramach prezentacji efektów powinny się pojawić informacje dotyczące rezultatów pracy grupowej (co udało się wydyskutować), informacje o formule organizacyjnej współpracy oraz plan realizacji – co będzie stanowiło podstawę do zorganizowania spotkania podsumowującego projekt ‘warsztatów wyjazdowych’ za kilku miesięcy.  
 • 20:30 kolacja 

Sobota, 12 stycznia

 • 8:00-9:00 śniadanie
 • 9:00-11:00 praca zespołów. Praca zespołów będzie odbywała się wokół kwestii, które wymagają doprecyzowania ew. na podstawie wniosków z podsumowania z poprzedniego dnia.
 • 11:00-11:30 podsumowanie warsztatów wyjazdowych. W ramach podsumowania omówiona i przedyskutowana zostanie forma ewaluacji projektu warsztatów wraz z rekapitulacją przebiegu prac.
 • 12:00 Powrót do Poznania

Zespoły badacze uczestniczące w warsztatach Ciążeniu - opisy poszczególnych warsztatów oraz dotychczasowe składy uczestników (kolejność alfabetyczna)


Budżety obywatelskie

Budżety obywatelskie (BO) to forma partycypacji, która zyskała popularność na przełomie lat 80. i 90. XX wieku w Ameryce Łacińskiej, a następnie w świecie. Charakter BO jest zróżnicowany w poszczególnych krajach i pełnią one wiele funkcji (najważniejsze to: emancypacyjna, alokacyjna, promocyjna czy edukacyjna). W Polsce, badania dot. BO mają charakter wycinkowy. Badanie przeprowadzone w Wielkopolsce pokazało, że gminy wdrażające budżet obywatelski nie są ani biedniejsze ani bogatsze niż pozostałe. Jednocześnie, gminy wdrażające budżet obywatelski charakteryzują się wyższą aktywnością społeczną. Budżety obywatelskie, przynajmniej w Wielkopolsce, można zatem uznać za sposób wspierania aktywności w tych gminach, w których obywatele już są aktywni, nie zaś za sposób ich aktywizacji. Ten wniosek z badań w Wielkopolsce podlegał będzie testowaniu na podstawie zgromadzonych danych ogólnopolskich.

Przedsięwzięcie ma na celu a) uporządkowanie bazy danych zawierającej informacje ilościowe na temat budżetów obywatelskich w Polsce; b) uzupełnienie bazy danych o informacje statystyczne np. z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego; c) przeprowadzenie analiz; d) przygotowanie wystąpienia konferencyjnego (opcjonalnie) e) przygotowanie wieloautorskiej publikacji dotyczącej budżetów obywatelskich w Polsce.

Uczestnicy zespołu: Piotr Matczak, Krzysztof Mączka, Agnieszka Jeran, Kamila Szymkowiak, Joanna Kończykowska


Laboratorium Danych Sondażowych

Laboratorium Danych Sondażowych (Laboratorium) to platforma współpracy naukowo-badawczej pracowników IS UAM w Poznaniu zorientowana na recykling oraz naukowe wykorzystanie danych pochodzących z realizacji wiodących międzykrajowych sondaży o charakterze porównawczym, w tym zwłaszcza takich projektów o uznanej renomie jak: (1) Eurobarometer, (2) European Values Study / World Values Survey, (3) European Quality of Life Survey, (4) European Social Survey, (5) International Social Survey Programme, (6) PeW Global Attitudes, (7) Dalia Research, itd. W ramach prowadzonych prac badawczych uwaga skupia się zarówno na metodologicznych analizach jakości sondaży międzykrajowych, jak również na studiach dotyczących wybranych problemów o charakterze substantywnym (w tym: analizach społecznego postrzegania procesu integracji europejskiej, zróżnicowaniach w dobrostanie oraz jakości życia obywateli krajów europejskich, ocenie poparcia dla idei dochodu podstawowego). W ramach Laboratorium podjęte są zatem prace nad integracją baz danych pochodzących z różnych międzykrajowych programów porównawczych oraz budową skumulowanego obrazu rzeczywistości społecznej w wymiarze międzykrajowym.

Celem współpracy jest włączenie studentów zainteresowanych problematyką podejmowaną w ramach Laboratorium w prace zespołu / zespołów badawczych. Studenci zaznajomieni zostaną ze specyfiką społecznych badań międzykrajowych oraz repozytoriami zawierającymi wyniki projektów porównawczych (otwarty i bezpłatny dostęp do wyników możliwy za pośrednictwem GESIS , UK Data Archive lub specjalnie dedykowanych projektom stron internetowych). W wymiarze formalnym współpraca mogłaby się odbywać w ramach seminariów licencjackich oraz magisterskich prowadzonych przez pracowników IS współpracujących pod szyldem laboratorium.

Uczestnicy zespołu: Piotr Jabkowski, Piotr Cichocki, Mariusz Baranowski, Tomasz Stawski


Piesi w mieście

Zespół będzie pracował nad problematyką pieszych w mieście. Temat związany jest z tocząca się dyskusją na temat zmian współczesnego miasta. Spotkanie w Ciążeniu ma wziąć na warsztat materiał empiryczny z praktyk studenckich, zebrany na początku lata b.r.

Celem działań zespołu jest uporządkowanie danych i sformułowanie wniosków z zastosowania poszczególnych technik, zmierzające do opublikowania dwóch artykułów naukowych. Dodatkowym celem realizowanym w formie tutoringu i zebrań seminaryjnych będzie poszerzenie kompetencji praktyczno-badawczych i dotyczących pracy zespołowej studentów.

Uczestnicy zespołu: Marek Nowak, Maciej Kośmicki, Klaudia Jankowska, Jakub Sroczyński, Dominik Pawlicki, Konrad Klimczak, Dominik Falkowski


Polsko-niemieckie seminarium w Kołobrzegu

Propozycja dotyczy przygotowania wystąpień na polsko-niemieckie seminarium, które odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 8-12 kwietnia 2019. Referaty będą tam wygłaszane w języku angielskim. Tematyka seminarium obejmuje przedstawienie i analizę teorii i praktyk spółdzielczości, utopii społecznych, socjalizmu utopijnego, anarchizmu i dadaizmu i może dotyczyć konkretnej koncepcji bądź ich szerszej grupy, najlepiej z kręgu myśli polskiej (choć nie jest to oczywiście warunek konieczny). Zakres czasowy nie jest określony – można skoncentrować się na tematach historycznych, jak również współczesnych. Podczas spotkania w Ciążeniu będziemy omawiać i opracowywać wybrane koncepcje na podstawie dostępnej literatury.

Celem współpracy jest przygotowanie wystąpienia na polsko-niemieckie seminarium w Kołobrzegu. Planowana jest także publikacja wszystkich wystąpień w jednej monografii pokonferencyjnej.

Uczestnicy zespołu: Jerzy Kaczmarek


Redystrybucji dobrobytu społecznego

Przedsięwzięcie jest dwutorowe: z jednej strony dotyczy przygotowania wspólnej publikacji na temat redystrybucji dobrobytu społecznego w kontekście polityk publicznych o neoliberalnej proweniencji, zaś z drugiej, związane jest z konsultacjami nad tematyką referatu, który zostanie wygłoszony podczas polsko-niemieckiej szkoły letniej (wstępny temat badawczy zaproponowany przez Studenta jest powiązany z Modern Monetary Theory).

Celem współpracy będzie przygotowanie artykułu naukowego nt. redystrybucji dobrobytu społecznego oraz pomoc w przygotowaniu wystąpienia, które będzie wygłoszone w ramach polsko-niemieckiej szkoły letniej.

Uczestnicy zespołu: Mariusz Baranowski, Bartosz Basiński


Rodzinna tożsamość

Rodzinna tożsamość jest jednym ze zjawisk, na których budowana jest lojalność i wzajemne zobowiązania, jakie mają wobec siebie osoby, które posiadają status członków rodziny. Dzięki niej, w ramach danej generacji i w obszarze relacji między pokoleniami, podejmowane są działania, dzięki którym osiągane być mogą jednostkowe i kolektywne cele. Rodzinna tożsamość pojawia się jako wynik oddziaływania dwóch czynników: systemu wzajemnych zależności oraz rodzinnej tradycji. Pierwszy z nich ma praktyczno – instrumentalny charakter i związany jest ze współdziałaniem członków rodzin w odniesieniu do codziennych praktyk. Na drugi składa się asymilacja i rozwijanie rodzinnej tradycji. Podjęte badania, w odwołaniu do konceptu rodzinnej tożsamości, dotyczyłyby trwałości pamięci rodzinnej oraz jej przetwarzania. W szczególności odnosiłoby się to do implementacji w codzienne życie rodzin: legend, symboli i artefaktów, wpływających na jakość i charakter więzi rodzinnych.

Prezentowany projekt jest propozycją skierowaną do studentów, którzy chcieliby przygotować się do podjęcia studiów III stopnia. Jest to również oferta dla tych, którzy chcieliby poszerzyć i udoskonalić swój warsztat badawczy o nowe kompetencje i umiejętności, w tym przygotowanie tekstów wystąpień naukowych w oparciu o dane pochodzące z badań.

Uczestnicy zespołu: Aldona Żurek, Iwona Przybył, Daria Winter, Magdalena Antolczyk, Dagmara Babińczuk


Rzecznictwo jako działania w ochronie praw socjalnych obywateli

Przedsięwzięcie badawcze jest realizowane na potrzeby analiz empirycznych, które mają być opublikowane w książce habilitacyjnej. Osoba zaangażowana w projekt miałaby zrealizować indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną/rzecznictwem praw socjalnych. Zaproszenie do współpracy może dotyczyć również analizy treści, jaka będzie przeprowadzona w ramach realizowanych badań empirycznych.

Wypracowany materiał posłuży przygotowaniu wspólnego artykułu naukowego lub wsparcia w pisaniu przez studentów własnej artykułu. Przewidziane jest również wsparcie w pisaniu pracy licencjackiej, magisterskiej dotyczącej podobnej problematyki.

Uczestnicy zespołu: Ryszard Necel, Patryk Wasiela