Zapraszamy/informujemy:

 • 18-19 luty 2020, Warsztaty: Kuchnia Badań miejskich, Rzeszów. Ideą wydarzenia było stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla akademików z różnych ośrodków naukowo-badawczych i subdyscyplin socjologii, druga edycja będzie kontynuacją tego pomysłu. Dla klimatu sprzyjającego dyskusji przewidujemy grono maksymalnie 30 uczestników http://www.is.ur.edu.pl/kuchnia-badan-miejskich
 • 20-21 lutego 2020, międzynarodowe seminarium eksperckie: De-Re-Bord. Społeczno-przestrzenne transformacje na niemiecko-polskich obszarach przygranicznych. Praktyki zacierania i odtwarzania granicy, które odbędzie się w dniach 20-21 lutego br. na Wydziale Socjologii UAM, Szamarzewskiego 89 D, sala 107.
 • 24 lutego 2020 o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Koperskiego, sala 107 w budynku D.
 • 16 marca 2020 roku, o godzinie 09:00, Walne Zebranie Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiegow budynku przy ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań.

Warsztaty

 • 18-19 luty 2020, Warsztaty: Kuchnia Badań miejskich, Rzeszów. Ideą wydarzenia było stworzenia platformy wymiany doświadczeń dla akademików z różnych ośrodków naukowo-badawczych i subdyscyplin socjologii, druga edycja będzie kontynuacją tego pomysłu. Dla klimatu sprzyjającego dyskusji przewidujemy grono maksymalnie 30 uczestników http://www.is.ur.edu.pl/kuchnia-badan-miejskich

Varia

 • Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 2020 r.  zmarł opatrzony świętymi sakramentami   Stanisław Kosiński, wieloletni członek Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 • IV RESEARCH PITCHES CONTEST Call 2020, The aim of this contest is to promote and recognise the research work carried out in the Compostela Group of Universities’ (CGU) member Universities. Researchers are invited to present their investigations through research pitches. A pitch is a short presentation that aims to convince someone of the value of something, usually with the aim of selling a product or getting financing for a project. The idea is that CGU researchers have the opportunity to disseminate their work at their University and beyond, to: Find funding. Contact other research groups that carry out similar research works. Attract researchers and doctoral students who wish to carry out the same type of research. Disseminate research results to the academic community and society in general. This contest will reward the pitches submitted by the researchers from our member universities that best reach the general public and transmit the relevance of the project, as well as its contribution to society... http://web.gcompostela.org/
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarekomendowało Uczelniom przeprowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie korupcji w szkolnictwie wyższym i nauce. Celem rekomendacji jest przede wszystkim przeciwdziałanie możliwości wystąpienia korupcji w szkolnictwie wyższym poprzez przypominanie pracownikom o kwestiach polityki antykorupcyjnej oraz uruchomienie mechanizmów konsultacji w sposób umożliwiający wsparcie pracowników Uczelni we właściwym rozumieniu zagadnienia polityki antykorupcyjnej i jej stosowaniu. Przypominam, że szkolenie obejmujące m.in. tematykę przeciwdziałania możliwości wystąpienia korupcji odbyło się w 2019 roku w ramach Akademii Zarządzania. Uprzejmie informujemy, że jednostką odpowiedzialną za informowanie pracowników w kwestiach polityki antykorupcyjnej jest Biuro Audytu i Kontroli. Jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń antykorupcyjnych dostępnych na e-learningowej stronie CBA https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

Call for papers

 • „Władza Sądzenia” / 2020. Po Habermasie. Sfera publiczna w czasach niepewności. Pojęcie i zagadnienia sfery publicznej należą od kilkudziesięciu lat do jednych z kluczowych problematyk nauk społecznych, choć wydaje się jednocześnie, że zainteresowanie nimi – jako tematami „modnymi” czy też nośnymi – w ostatnich latach nieco przygasło. Nie będzie przesadą twierdzenie, że główny nurt debaty wokół pojęcia sfery publicznej na kilka dekad zaprogramowała publikacja „Przeobrażeń strukturalnych sfery publicznej”, kanonicznej pracy Habermasa wydanej przecież niemal sześć dekad temu. Wywołała ona oczywiście rezonans i zrodziła liczne, niekiedy silne krytyki: ortodoksyjnie liberalne, agonistyczne czy wreszcie – pierwotnie poczętą jako postać „sporu w rodzinie” – wizję sfery kontrpublicznej. Nie zmienia to faktu, że to właśnie habermasizm, jako teoria uniwersalizująca emancypacyjne dążenia XVIII- i XIX-wiecznego mieszczaństwa, nie zidentyfikował momentu dialektycznego przekształcenia tego, co postępowe w to, co wykluczające i represyjne. […]Takie kluczowe problemy cywilizacyjne, wokół których ogniskują się współczesne debaty to, naszym zdaniem, przede wszystkim: - postępująca (neo)autorytaryzacja polityki, nierzadko posługująca się „nowymi” narzędziami, takimi jak przechwytywanie i instrumentalizacja instytucji demokratycznych oraz rytualizacją debat, - tendencje populistyczne w sferze publicznej, - kryzys i demontaż tradycyjnie pojmowanego państwa dobrobytu i postępująca, skrajna liberalizacja polityk publicznych, wzmacniająca obywatelski prywatyzm jako bazową strategię adaptacyjną, - bezustannie rosnące nierówności społeczno-ekonomiczne oraz projekty i debaty wokół progresywnych narzędzi radzenia sobie z nimi, na przykład idee bezwarunkowego dochodu podstawowego, - „ponowne zaczarowanie świata”, rozumiane tu jako coraz silniejsze tendencje antyoświeceniowe, antyracjonalistyczne i antynaukowe oraz polityki zaprzeczeń, - problemy środowiskowe i odpowiedzi na nie, na przykład postulaty sprawiedliwości klimatycznej, - problemy związane z politykami publicznymi, szczególnie polityką edukacyjną i zdrowotną, - planetarna urbanizacja i miejskie sfery publiczne, - kontrpubliczności, w tym emancypacyjne ruchy społeczne, - usieciowienie sfery publicznej i związane z tym ryzyka, - sztuka i jej kontekst publiczny, - uniwersytet jako „modelowa sfera publiczna” i kryzys publicznych funkcji nauki. Redaktor tomu: dr Przemysław Pluciński (plucin@amu.edu.pl).
 • The special issue of “Society Register” 2021, Meta-narratives about subdisciplines of sociology special issue dedicated to the anniversary of institutional sociology in Poznań. Submission deadline: September 30, 2020
  Available from: https://www.researchgate.net/publication/338740711_CALL_FOR_PAPERS_META-NARRATIVES_ABOUT_SUBDISCIPLINES_OF_SOCIOLOGY We want to dedicate the next issue of Society Register to the discussion of the present state of sociology, with particular emphasis on the ongoing changes in specific sociologies over the last 50 years. This special monographic issue is inspired by the centennial anniversary of institutional sociology in Poznań, which began with the establishment of the Department of Sociology and Philosophy at Poznań University in March 1920. The Department was founded by Florian Znaniecki, a Polish sociologist associated with the culturalist trend of sociology at the Chicago School. The organizational foundations of the discipline were then established in Poznań, including the establishment of academic journals and the granting of first master degrees and doctorates in sociology in Poland. Paradoxically, Poznań sociology in its contemporary form was shaped as a consequence of historical turbulence (the circumstances of so-called Stalinism or then ‘real socialism’) in the second half of the 1960s, which coincided with the diagnosis of the crisis of sociology as a theoretical discipline. Initially, voices proclaiming the collapse of sociology's theoretical reflection were related to the diagnosis of the decline of structural functionalism as a program of the “grand theory”[…] Finally, the broadest questions we may have could address the following: is an excellent sociological theory, one that stays abreast of radical technological and environmental changes, even possible at this point? Is it necessary? We have worked out several subdiscipline areas that are of particular interest to us, which may, of course, be expanded to include others: Sociology of social dynamics; Sociology of social inequalities; Sociology of migration; Urban sociology and urban studies; Gender sociology; Sociology of non-human beings; Humanistic sociology (Humanistic coefficient) Hybrid subdisciplines of sociology; interdisciplinary studies close relate to sociology: social geography, economic sociology, etc. The deadline for submitting complete contributions, compliant with editorial guidelines is September 30th, 2020. Expected date of publication: first half of 2021. Authors must register online on the Society Register’s webpage: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr [Make a Submission] Guidelines: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/about/submissions
 • Call for Papers Volume 4: no. 3 (13)/2020 Relations. This issue of our journal will be devoted to the category of relation. “Relation” is a term used in a wide spectrum of trends in and domains of philosophy, both historical and modern. One could easily find it in ontology (what kind of beings are relations? What are relations between beings?), in classical logic (what formal relation between A and B gives one the truth?), in epistemology (what relation between subject and object gives one knowledge?) as well as in ethics (which kind of our actions, acting upon others, are good or morally desirable?). It is in the heart of a persisting question concerning the relation between mind and body, as well as in the classical definition of truth that defines it as the relation of adequacy between thought and reality… http://eidos.uw.edu.pl/
 • Praktyka Teoretyczna”, Call for papers Issue 4 (42) / 2021, Latency of the crisis: globalization, subjectivity, and resistance. The notion of crisis is at the heart of contemporary social theory and is embedded in our social being (Michael Hardt and Antonio Negri, 2017; Pierre Dardot and Christian Laval, 2015). With different connotations and modulations between core and peripheral countries, and conceptions varying across different social strata (economic, cultural, political, etc.), crisis has become an intrinsic element of contemporary social imaginations. The topic of crisis has many dimensions, and a theoretical inquiry into it must offer a conceptual and empirical articulation of this problem as part of the contemporary political constitution intertwined with transnational developments and historical horizons. http://www.praktykateoretyczna.pl/newsletter/?nm=profile&nk=274-a1d2b3d92c
 • Praktyka Teoretyczna”, planowany tom: Uwspólnienie – to co wspólne jako proces krytyki i zmiany. Redaktorzy: Piotr Juskowiak, Jakub Krzeski, Anna Piekarska, Krystian Szadkowski Język numeru: polski, angielski. Opis: Blisko dekadę temu to, co wspólne – rozumiane jako podstawa społecznego, politycznego i gospodarczego współbycia – stało się punktem wyjścia projektu młodych badaczek i badaczy, którzy założyli czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna". Gdy wiosną 2010 roku publikowaliśmy jego pierwszy numer, nie mogliśmy przewidzieć, że w ciągu zaledwie kilku lat w orbitę wspólnego namysłu uda nam się wciągnąć tak wiele osób, że nasza „praktyka teoretyczna" może stanowić stale rozszerzający się, inkluzywny projekt, w ramach którego będą wzrastać i spierać się ze sobą tak liczne i tak różne grupy teoretyków i teoretyczek. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że nigdy nie byliśmy zainteresowani budowaniem tożsamościowej, hermetycznej zbiorowości, a zamiast tego zawsze stawialiśmy na żywy i dynamiczny proces: uwspólniania pojęć, współmyślenia, komunikacji i wspólnej walki o warunki umożliwiające stałe rozszerzanie tych praktyk. W idei tego, co wspólne – prefigurującej w naszym rozumieniu wszelki zasługujący na swe miano komunizm – widzimy po latach zwornik spajający wspomniany projekt i środowisko. Chcemy dziś zaprosić Was, osoby współpracujące z nami lub śledzące nasz projekt, by raz jeszcze, wspólnymi siłami nie tylko spojrzeć wstecz i podsumować ostatnią dekadę praktyczno-teoretycznej produkcji, ale i zastanowić się, czy wciąż możemy jednoczyć się wokół perspektywy uwspólniania, by owocnie rozwijać wyrastające z naszego zaangażowania obszary namysłu i działania. Innymi słowy, zachęcamy Was do współmyślenia przyszłości tego, co wspólne. Termin nadsyłania artykułów: 1 marca 2020 r. Planowana publikacja: wrzesień 2020 r.
 • Przesyłamy informację o terminarzu nadsyłania materiałów oraz tematyce „Przeglądu Zachodniego” , jakiej wydawca chciałby poświęcić uwagę na łamach przyszłorocznych wydań kwartalnika. Opis znajduje się na stronie internetowej https://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/wydania, wraz z archiwum cyfrowym sięgającym 1945 r., informacjami dotyczącymi pisma (m.in. aktualnej ocenie MNiSW, która przypisała „Przeglądowi Zachodniemu” wartość 40 punktów) oraz wskazówkami technicznymi dla autorów (istotna zmiana dotyczy wprowadzenia od nr 1/2020 przypisów harwardzkich). Zapraszam do nadsyłania artykułów, materiałów, recenzji, omówień i sprawozdań proponowanych do publikacji w czasopiśmie Instytutu Zachodniego, a także sugestii oraz  pomysłów dotyczących kolejnych edycji pisma.

Nowe konferencje

 • 6-7 kwietnia 2020, konferencja naukowa pt. „Politics of Symbolization Across Central and Eastern Europe" w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66, Warszawa. Pakiet informacji na stronie internetowej: https://www.is.uw.edu.pl/pl/
 • 24 kwietnia 2020, VII Międzynarodową Konferencję Naukową: Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, Toruń. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji na stronie internetowej: za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl
 • 5-6 czerwca 2020, Towarzystwo Naukowe Płockie – w związku z 200. rocznicą rozpoczęcia działalności (1820–2020) – organizuje we współpracy z Radą Towarzystw Naukowych PAN konferencję naukową zatytułowaną: Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany. Celem Konferencji jest zatem ukazanie społecznego ruchu naukowego jako wyniku i jednocześnie czynnika zmiany społecznej. Podczas Konferencji planowane jest podjęcie następujących problemów szczegółowych: przemiany stowarzyszeń naukowych, · role i funkcje towarzystw naukowych w zmieniającej się rzeczywistości, · różnorodność celów i form działania społecznego ruchu naukowego, · przyszłość towarzystw naukowych. http://www.tnp.org.pl/200.lat.html
 • 8-9 czerwca 2020 roku, Łódzkie Dni Gerontologii 2020. Celem organizatorów jest umożliwienie wymiany poglądów osobom, reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom, zawodowo zajmującym się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://www.konferencjaes.uni.lodz.pl/wydarzenie/lodzkie-dni-gerontologii-2020/282/ Termin zgłoszeń: 31 marca 2020 r.
 • 15-16 października 2020, III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Katowice. Informacje dotyczące konferencji znajdują się w Komunikacie (załączonym do tej wiadomości), a także na stronie internetowej konferencji: bliskiezwiazki.us.edu.pl.

---------------

Kalendarium konferencji        

21 lutego 2020 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy, w Lublinie. Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim kompleksowa, naukowa dyskusja dotycząca problemu terroryzmu na wielu płaszczyznach. Refleksją objęte zostaną nie tylko współczesne formy terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość. Jesteśmy zainteresowani zarówno teoretycznymi rozważaniami o samym zjawisku terroryzmu, jak i prezentacją praktycznych rozwiązań prewencyjnych, bądź mających na celu niwelowanie skutków ataków.  http://www.konferencja-terroryzm.pl/

27 lutego 2020 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problemy i perspektywy kultury współczesnej, w Krakowie. Pojęcie kultury jest definiowane na wiele różnych sposobów. Jednak czym jest kultura współczesna? Czy wytworzyliśmy własną kulturę XXI w. czy może jednak czerpiemy z wytworów naszych przodków? Czy w dobie Internetu – dominacji Facebooka, Instagrama, Snapchata i itd. – sięganie do tradycji jest „modne"? Warto zatem podjąć refleksję nad różnorodnością procesów kulturowych kształtujących formę współczesnego świata. Celem konferencji jest akademicka dyskusja skupiająca się wokół kultury współczesnej, jej wpływu na społeczeństwo oraz kulturowych przemian, a także wymiana wiedzy między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki i integracja środowiska naukowego. https://www.pol-int.org/pl/konferencje/ogolnopolska-konferencja-naukowa-problemy-i-perspektywy

26-27 lutego 2020, Konferencja: Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania, Kraków. Rozpad Związku Radzieckiego uruchomił zmiany, które doprowadziły do odzyskania niepodległości byłych republik. Państwa dawnego bloku wschodniego weszły na drogę transformacji społeczno-kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej. Skutki tego procesu są bardzo różnorodne i złożone. Niektóre państwa, takie jak np. Polska, zintegrowały się z zachodnimi strukturami i są uważane za przykład sukcesu transformacyjnego. Zupełnie inną ścieżką poszła Ukraina, która pozostawała pod silnym wpływem Rosji. Próby zmiany kursu na prozachodni zakończyły się konfliktem militarnym z Rosją i aneksją Krymu. Trudno dzisiaj prognozować, w jakim kierunku będą przebiegać przekształcenia i modernizacje w obu krajach. W Polsce w 2015 r. oraz na Ukrainie w 2014 r. doszło do zmiany politycznej. Upadek dotychczasowych sił politycznych wywołał radykalne zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe. Procesy polityczne, które do niedawna wydawały się schematyczne i przewidywalne, stają się dzisiaj niemożliwe do przewidzenia nawet w krótkookresowej perspektywie. Brak stabilności ekonomicznej, politycznej, społecznej jest ze wszech miar dotkliwy i zaburza poczucie bezpieczeństwa na wielu poziomach życia. Ryzyka czy zagrożenia są nader widoczne w przestrzeni obu państw, które cały czas przechodzą transformację, będąc jednocześnie poddane oddziaływaniu niejednorodnych sił globalizacyjnych. https://ifis.up.krakow.pl/polska-i-ukraina-konferencja/

6-7 kwietnia 2020, konferencja naukowa pt. Politics of Symbolization Across Central and Eastern Europe w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66, Warszawa. Pakiet informacji na stronie internetowej: https://www.is.uw.edu.pl/pl/

23-24 kwietnia 2020, Konferencja: Oblicza postpamięci 4 – Narracje alternatywne i marginalizowane Kraków. Zainteresowanie przeszłością i pamięcią nie wygasa, sądzimy zatem, że warto podtrzymać tradycję krakowskich spotkań. Dlatego pragniemy ponownie zaprosić wszystkich badaczy zajmujących się tą problematyką do wspólnej dyskusji. Chcemy, aby – podobnie jak w poprzednich latach – konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w związku z tym bardzo liczymy na udział reprezentantów różnych dziedzin: kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów. Wzorem poprzednich lat nie zamierzamy ograniczać problematyki ani do następstw Zagłady, ani II wojny światowej, ani do kontekstu europejskiego. Kontakt: facesofpostmemory@gmail.com. Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2407030456226270/

23-24 kwietnia 2020, XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. „Trzy dekady transformacji miast polskich (1990-2020)", Łódź. Konferencję wznawiamy po ubiegłorocznej nieobecności, ponieważ od 2018 roku postanowiliśmy organizować nasze spotkania co dwa lata.  Historia naszych cyklicznych spotkań, które wciąż są jednymi z najważniejszych  konferencji dotyczących tematyki miejskiej w kraju, sięga lat 80. ubiegłego wieku. Oprócz referentów z Polski regularnie uczestniczą w nich  badacze z krajów Europy Środkowej (zwłaszcza z Czech, Słowacji, Niemiec). Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwala na szeroką prezentację wybranych zagadnień oraz dyskusję zjawisk i procesów miejskich z perspektywy  geografii, urbanistyki, demografii, socjologii, ekonomii i innych dyscyplin naukowych. Tak jak w latach ubiegłych, Konwersatorium organizowane jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ we współpracy z Komisją Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. http://www.kwom.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=xxxii-konwersatorium-wiedzy-o-miescie-trzy-dekady-transformacji-miast-polskich-1990-2020

23-24 April 2020, Conference: Poland and Germany in the European Union. The multi-dimensional dynamics of bilateral relations, Wrocław. In 2020 Poland and Germany will celebrate the 30th anniversary of the border treaty which laid the foundation for good Polish-German relations after the fall of communism. Within the last 30 years the bilateral relationship has undergone considerable changes and was approached by using the notions of reconciliation, community of values and interests as well as Germany’s role as an advocate in Poland’s accession to the EU. These concepts covered a time period that was characterised by a strong imbalance with regard to the development of both countries (economically and politically) as well as their institutional embeddedness and are therefore hardly applicable to the current political situation. By considering that the bilateral relationship is a dynamic and complex process influenced by multiple actors and events, there is a need to develop a renewed research framework that takes account of the changes that occurred within the last 15 years… Abstracts should not exceed 500 words (approximately one page) and are to be sent to elzbieta.opilowska@uwr.edu.pl and sus@hertie-school.org. The deadline for submission is 5th of February 2020.

24 kwietnia 2020, VII Międzynarodową Konferencję Naukową: Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, Toruń. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji na stronie internetowej: www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl

25 kwietnia 2020 w Krakowie i 9 maja 2020 w Warszawie: VIII Edycja Konferencji Młodych Naukowców pt. Dokonania Naukowe Doktorantów. https://www.doktorant.com.pl/index.php/2020-dnd-8

11-12 May 2020, Conference: 8TH WORKSHOP ON UNINTENDED CONSEQUENCES. Expected Inequalities and Unintended Symmetries, Warsaw. The relation between inequality and unintended goes back a long way in social sciences. Inequality as well as the effects of the reaction to inequality of policy making, are enmeshed in processes of structuration. These in turn both produce and reproduce inequalities and asymmetries, although attempts for countering it are being made. The unintended consequences of education policies, the inequality effects of usage of algorithms, the polarization effects of innovations in banking, the discrimination effects of policies aimed to support gender equality or offer assistance are all manifestations of the unintended-inequality nexus. Engaged social sciences, contemporary social movements and even the apparent conservative turn politics signal the need to rethink existent inequalities, and the perceptible “us-them” divisions. e-mail a.mica@uw.edu.pl, www http://unintended.uw.edu.pl/, Facebook https://www.facebook.com/UnintendedConsequencesWorkshops/

15–17 maja 2020 roku (piątek–niedziela), Konferencja: UŻYTKOWANIE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ w Warszawie. Zachęcamy reprezentantów szeroko pojmowanych studiów miejskich, zatem geografów, socjologów miasta, kulturoznawców, historyków i historyków sztuki, ekonomistów, psychologów środowiskowych i społecznych, urbanistów, planistów, architektów i architektów krajobrazu, prawników, politologów, konserwatorów zabytków, animatorów życia społecznego i kulturalnego, jak też działaczy stowarzyszeń, fundacji i towarzystw, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich oraz kooperatyw, jak również urzędników publicznych, miejskich polityków i funkcjonariuszy służb miejskich. Adres składania zgłoszeń: m.madurowicz@uw.edu.pl) do 30 listopada br.

W dniach 22-24 maja 2020 roku, Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w studenckiej konferencji naukowej Ogólnopolski Zjazd Młodych Etnologów i Etnolożek. Konferencja ma mieć charakter cykliczny i odbywać się będzie co roku w czwarty weekend maja. W ubiegłym roku etnologia i antropologia kulturowa przestały być uznawana prawnie za samodzielną dyscyplinę naukową. Chcemy, by nasze Zjazdy budowały solidarność środowiska studenckiego i chęć młodych etnologów do uprawiania tej specyficznej nauki bez dyscypliny. Zapraszamy do współpracy wszystkich studentów i doktorantów, których zainteresowania mają charakter antropologiczny. Konferencja ta będzie okazją do wygłoszenia referatów, bazujących np. na pisanych przez studentów pracach dyplomowych. Będzie to także miejsce do dyskusji, zadawania pytań, polemiki, wymiany poglądów. Zapraszamy również słuchaczy chcących się dowiedzieć, co dzieje się w studenckim antropologicznym świecie. Zgłoszenia w formie formularza zgłoszeniowego można nadsyłać od dziś do 5 kwietnia 2020 roku na adres: zjazd.koloetnologiauj@gmail.com. Formularz w formacie PDF zawarty jest w Regulaminie konferencji, natomiast w formacie docx – w załączniku do tej wiadomości. Dla potwierdzenia czynnego uczestnictwa wymagana będzie opłata konferencyjna w wysokości 45 zł. Wszelkie informacje szczegółowe zawarte są w Regulaminie umieszczonym w załączniku do tej wiadomości. Polecamy także śledzić stronę wydarzenia Ogólnopolski Zjazd Młodych Etnologów i Etnolożek 2020 lub Fanpage Koła Naukowego Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ na Facebooku (https://www.facebook.com/KoloEtnologowUJ/)

5-6 czerwca 2020, Towarzystwo Naukowe Płockie – w związku z 200. rocznicą rozpoczęcia działalności (1820–2020) – organizuje we współpracy z Radą Towarzystw Naukowych PAN konferencję naukową zatytułowaną: Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany. Celem Konferencji jest zatem ukazanie społecznego ruchu naukowego jako wyniku i jednocześnie czynnika zmiany społecznej. Podczas Konferencji planowane jest podjęcie następujących problemów szczegółowych: · przemiany stowarzyszeń naukowych, · role i funkcje towarzystw naukowych w zmieniającej się rzeczywistości, · różnorodność celów i form działania społecznego ruchu naukowego, · przyszłość towarzystw naukowych. http://www.tnp.org.pl/200.lat.html

8-9 czerwca 2020 roku, Łódzkie Dni Gerontologii 2020. Celem organizatorów jest umożliwienie wymiany poglądów osobom, reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom, zawodowo zajmującym się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://www.konferencjaes.uni.lodz.pl/wydarzenie/lodzkie-dni-gerontologii-2020/282/ Termin zgłoszeń: 31 marca 2020 r.

12-14 czerwca 2020, konferencja: Wyobrażenia czasu, czas wyobrażony, Łódź. Tematem konferencji jest czas i temporalność oraz ich wyobrażenia w perspektywie porównawczej, refleksyjnej i krytycznej w kontekście kultury europejskiej. Tematyka nawiązuje do zagadnienia podejmowanego już przez badaczy Eurethno w latach ubiegłych. https://etnologia.uni.lodz.pl/media/2019/11/CALL_Wyobra%C5%BCenia-czasu-czas-wyobra%C5%BCony.pdf?fbclid=IwAR2Rw3AGXnVaqNZ8B1M3PW-8tk1mDYPIvqgSjZihEExW_yis5ZkdsLqtflk

22-23 czerwca 2020, III Metropolitalnym Kongresie Rewitalizacji pt. „Rewitalizacja a mieszkalnictwo. W dążeniu do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców", który odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2020 r. w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, przy ul. Ołowianka 1. Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez Instytut Metropolitalny oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie internetowej pod adresem: kongresrewitalizacji.pl.

29 czerwca – 1 lipca 2020 roku, Szósty Międzynarodowy Kongresie Religioznawczy, który odbędzie się w Krakowie, Tytuł szóstej edycji Kongresu brzmi: Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 23 lutego 2020 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 23 lutego 2020 roku. W załączniku znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje wraz z propozycjami tematów. Szczegóły także na stronie Kongresu: https://kongres.religioznawstwo.uj.edu.pl/

15-16 października 2020, III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Katowice. Informacje dotyczące konferencji znajdują się w Komunikacie (załączonym do tej wiadomości), a także na stronie internetowej konferencji: www.bliskiezwiazki.us.edu.pl.

15-21 of March 2021, 1st International and Interdisciplinary Conference on Spatial Methods for Urban Sustainability (SMUS Conference) and "1st RC33 Regional Conference – Africa: Botswana in cooperation with ESA RN21 "Quantitative Methods", Gaborone, Botswana. the "Global Center of Spatial Methods for Urban Sustainability" (GCSMUS) together with the Research Committee on "Logic and Methodology in Sociology" (RC33) of the "International Sociology Association" (ISA) and the Research Network "Quantitative Methods" (RN21) of the European Sociology Association" (ESA) will organize a "1st International and Interdisciplinary Conference on Spatial Methods for Urban Sustainability" ("SMUS Conference") which will at the same time be the "1st RC33 Regional Conference – Africa: Botswana" from Monday 15.03 – Sunday 21.03.2021, hosted by the University of Botswana in Gaborone, Botswana. The main conference days will be from Thursday 18.03. – Saturday 20.03.2021. There will be travel grants GCSMUS members and African scholars can apply for. The seven-days conference aims at promoting a global dialogue on methods and should attract methodologists from all over the world and all social and spatial sciences (e.g. area studies, architecture, communication studies, educational sciences, geography, historical sciences, humanities, landscape planning, philosophy, psychology, sociology, urban design, urban planning, traffic planning and environmental planning). Additionally, the conference programme will include advanced methodological training courses, Ph.D. workshops and a social programme. Thus, the conference will enable scholars to get in contact with methodologists from various disciplines all over the world and to deepen discussions with researchers from various methodological angles.. https://www.hsozkult.de/event/id/termine-42448.