Zapraszamy/informujemy:

 • 7 stycznia 2019 roku (poniedziałek), o 12:30 zwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM. W porządku obrad: wystąpienie JM Rektora prof. Andrzeja Lesickiego
 • 13.00 Posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM, w składzie uprawnionym do nadawania stopni i tytułów naukowych.
 • 21 stycznia 2019, 11:00 Seminarium Instytutowe z udziałem Prof. Kai Kaźmierskiej (UŁ) dotyczące badań religijności młodzieży diecezji Łódzkiej. Spotkanie będzie poświęcone prezentacji projektu badawczego połączonej z dyskusją na temat narzędzia, sala 107d.
 • 15 lutego 2019, od 9:30 do 15:30 odbędzie się szkolenie w zakresie wykorzystywania zakupionego przez Instytut programu do analiz jakościowych: MAXQDA (poziom podstawowy) - sala 122c Prowadzący - dr hab. J.Gądecki (AGH)
 • 18 luty 2019, 11:00 Seminarium Instytutowe z udziałem dr Agnieszki Raubo Pełnomocniczki Rektora UAM ds. rzetelności naukowej. Tytuł wykładu: Plagiat – autoplagiat – parafraza tekstu naukowego. Wprowadzenie do problematyki, sala 107d.

--------------------

Varia

 • Odeszła Pani Małgorzata Kabała, długoletni, emerytowany pracownik Kampusu Szamarzewskiego. Pani Małgorzata była świetnie znana pracownikom budynku C, zawsze z uśmiechem i życzliwością wydawała nam klucze i sprzęt. Zmarła po długiej chorobie 23 grudnia.
 • Władze Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z wielkim smutkiem zawiadamiają o pogrzebie Profesora Andrzeja Potockiego, który odszedł 19 grudnia 2018 r. Prof. Andrzej Potocki był socjologiem religii bardzo zaangażowanym w życie naszego Towarzystwa. Działał aktywnie w Sekcji Socjologii Religii oraz Oddziale Warszawskim. Zawsze mogliśmy liczyć na jego wsparcie: pracował na rzecz funduszu samopomocy, zasiadał w jury nagród, przewodniczył zebraniom sprawozdawczym...

--------------

 • Władze Polskiego Towarzystwa Socjologicznego powołały Sekcję Socjologii Niepełnosprawności PTS. Głównymi celami Sekcji, wyznaczającymi jej zakres działania, są: tworzenie sieci badaczy społecznych, zajmujących się problematyką niepełnosprawności w Polsce i zagranicą, w tym w ujęciu interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym oraz integracja środowiska powiązanego z socjologią niepełnosprawności i studiami nad niepełnosprawnością; wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu prowadzenia socjologicznych badań nad niepełnosprawnością i wśród osób z niepełnosprawnością w celu doskonalenia i rozwijania metod badawczych i stosowanych narzędzi; promowanie badań prowadzonych przez badaczy z niepełnosprawnością i o charakterze partycypacyjnym; popularyzacja wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców, w tym poza społecznością akademicką.
 • 7-11 kwietnia 2019 odbędzie się kolejna edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Nasz wydział będzie uczestniczył w ww. wydarzeniu 10 kwietnia (środa). Osoby zainteresowane przygotowaniem jakiegoś wykładu/warsztatów itp. zajęć proszę o przesłanie swoich propozycji do 7 stycznia 2019 na adres: jelen@amu.edu.pl. Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Jeleń w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa”, roboczo zatytułowanym: ‘Chłop polski w Europie i Ameryce’ po 100 latach. W imieniu poznańskiego środowiska socjologicznego zapraszamy do współtworzenia numeru monograficznego „Człowieka i Społeczeństwa” poświęconego 100-leciu wydania „Chłop polskiego w Europie i Ameryce”. Praca ta zapoczątkowała jeden z najbardziej twórczych nurtów socjologii humanistycznej. Jednocześnie, była przykładem całościowego projektu badawczego, obejmującego zarówno rekonstrukcję stanowiska teoretycznego, wspartego na tzw. „współczynniku humanistycznym” oraz oryginalnej koncepcji postaw i wartości, a także koncepcji metodologicznej eksplorujących dokumenty osobiste (listy, pamiętniki, autobiografie, kroniki towarzyskie). Szczegóły: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/pracownicy/265-chlop-polski-w-europie-i-ameryce-po-100-latach-call-for-papers

--------------------                                                                                          

Konkursy

Chłop polski… stulecie

 Nowa konferencja

 • 10 kwietnia 2019, VIII LUBELSKIE SPOTKANIA ANTROPOLOGICZNE, Lublin. W kontekście współczesnych społeczno-kulturowych przemian spowodowanych m.in. rozwojem elektronicznych mediów rysuje się przed nami świat nie tyle zglobalizowany, ile w wysokim stopniu nieprzejrzysty, przypominający bardziej „kłącze” niż globalną wioskę. Analogia „kłącza” zakłada w pewnym stopniu stan permanentnego zagubienia. Jednak, nieodżałowanej pamięci Clifford Geertz, zwykł powtarzać, że mówić „jak jest” jest wysoce wątpliwe. Warto stąd zadać pytanie, czy w społeczeństwie współczesnym, ukierunkowanym, jak się wydaje, bardziej na zaspokojenie indywidualnych, partykularnych potrzeb niż na budowanie wspólnot opartych na kulturze zaufania, rację mają pesymiści czy optymiści kulturowi – a może jedni i drudzy. Pesymiści sądzą, że w tego rodzaju społecznościach brak jest miejsca na sentymentalne związki z przeszłością – liczy się bowiem „zimna”, „cyniczna” kalkulacja i orientacja na praktyczne, wymierne cele. Natomiast optymiści uważają, że ani nie jesteśmy „cynikami”, ani „naiwnymi optymistami”, a kultura zaufania nie jest fikcją, ale „rzeczywistością rzeczywistą”. http://www.kul.pl/katedra-socjologii-kultury-i-religii,1341.html

---------------

Kalendarium konferencji        

17-18 stycznia 2019, konferencja: http://sztuka.net 2.0, poświęconej sztuce i kulturze artystycznej w dobie/przestrzeni Internetu, Poznań. Celem organizowanej przez nas konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą artystyczną i sztuką w dobie/przestrzeni internetu. Interesują nas w tym kontekście zarówno zjawiska współczesne, jak i te o wymiarze diachronicznym. W ramach konferencji http://sztuka. net pragniemy skupić się na zwrocie ku nowym, społecznym przestrzeniom, wytworzonym dzięki technologicznej infrastrukturze, z której wynika nowy kontekst produkowania, doświadczania i przeżywania sztuki, jak pisał Kluszczyński, funkcjonującej „poza układem rynkowym określanym przez system galeryjny”. Proponujemy szerokie rozumienie i odejście od definiowania sztuki (w) sieci jako jednolitej stylistyki i problematyki… http://unikonferencje.pl/konferencja/9728-http-sztuka-net-2-0-ogolnopolska-konferencja-naukowa-poswiecona-sztuce-i-kulturze-artystycznej-w-dobie-przestrzeni-internetu

12 marca 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Menedżerki, działaczki, artystki – kobiety w organizacjach i instytucjach kultury, Szczecin. Konferencja poświęcona jest pozycji, roli i działalności kobiet w organizacjach i instytucjach z obszaru szeroko rozumianej kultury, w tym artystycznych, edukacyjnych, społecznych i innych.

13 marca 2019 roku, Sympozjum w 100-lecie urodzin Profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego, Toruń. 13 marca 2019 roku minie 100 lat od   urodzin Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego, zmarłego niedawno (2017) wybitnego socjologa wsi i społecznika, harmonijnego łączącego aktywność naukową   z bezinteresowną pracą u podstaw na rzecz społeczeństwa. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu do końca listopada bieżącego (2018) roku na adres e-mailowy grzegorz.zablocki@umk.pl

10 kwietnia 2019, VIII LUBELSKIE SPOTKANIA ANTROPOLOGICZNE, Lublin. W kontekście współczesnych społeczno-kulturowych przemian spowodowanych m.in. rozwojem elektronicznych mediów rysuje się przed nami świat nie tyle zglobalizowany, ile w wysokim stopniu nieprzejrzysty, przypominający bardziej „kłącze” niż globalną wioskę. Analogia „kłącza” zakłada w pewnym stopniu stan permanentnego zagubienia. Jednak, nieodżałowanej pamięci Clifford Geertz, zwykł powtarzać, że mówić „jak jest” jest wysoce wątpliwe. Warto stąd zadać pytanie, czy w społeczeństwie współczesnym, ukierunkowanym, jak się wydaje, bardziej na zaspokojenie indywidualnych, partykularnych potrzeb niż na budowanie wspólnot opartych na kulturze zaufania, rację mają pesymiści czy optymiści kulturowi – a może jedni i drudzy. Pesymiści sądzą, że w tego rodzaju społecznościach brak jest miejsca na sentymentalne związki z przeszłością – liczy się bowiem „zimna”, „cyniczna” kalkulacja i orientacja na praktyczne, wymierne cele. Natomiast optymiści uważają, że ani nie jesteśmy „cynikami”, ani „naiwnymi optymistami”, a kultura zaufania nie jest fikcją, ale „rzeczywistością rzeczywistą”. http://www.kul.pl/katedra-socjologii-kultury-i-religii,1341.html

12 kwietnia 2019, konferencja naukowa pt.: Wiedza stosowana czy wykorzystana? Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym, Warszawa. Specyfiką polską w relacjach między wiedzą a życiem publicznym jest silna pozycja inteligencji jako klasy społecznej i powszechność personalnych przepływów między akademią a administracją i polityką. Warto poddać dyskusji, czy tego rodzaju „transfery" przyczyniają się do tworzenia polityk publicznych opartych na wiedzy naukowej czy służą raczej legitymacji rządzących? A może są wyrazem charakterystycznej dla społeczeństw peryferyjnych silnej pozycji elity kulturalnej, która w ten sposób zagarnia dla siebie kluczowe pozycje w państwie? http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-i-zaklady/katedra-socjologii-norm--dewiacji-i-kontroli-spolecznej/konferencja-2019

6-7 maja 2019, Międzynarodowa Konferencja: Time is Money, and Beyond: The Temporality of Action and Consequences, Warszawa. The issue of time and temporality are strongly linked with the unintended. This is an element that, although not always explicitly, is deeply embedded in the relevant literature. In the same time, the topic of consequences has also started to be discussed and analyzed in a theoretically skilled and sophisticated manner beyond the domains traditionally associated with the study of the unintended (such as sociology of unanticipated consequences, and the recent sociology of unexpected outcomes and surprises). Quite often, the topic of consequences appearing in relation with that of time. http://unintended.uw.edu.pl/

15-16 maja 2019, I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna pt. Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym, Poznań. Zaproszenie kierujemy do naukowców i praktyków reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny związane z rodzicielstwem. Zależy nam na zorganizowaniu konferencji, która będzie sposobnością do wymiany wielostronnych doświadczeń w tym obszarze. Jednocześnie chcemy zadbać o to, co naszym zdaniem jest kluczowe podczas takich spotkań – czas na spokojne i rzetelne przedstawienie swoich wystąpień oraz na merytoryczną dyskusję. Zapraszamy do zgłaszania swoich wystąpień lub do rejestracji jako uczestnik bierny. Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 lutego 2019 roku. Więcej szczegółów na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: http://parent-konferencja.home.amu.edu.pl/

22-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie rozwojem organizacji, Łódź. Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju organizacji. Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy, a także ich czwarta rewolucja przemysłowa (IR 4.0) kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych organizacji. Z jednej strony określają warunki ich rozwoju, zaś z drugiej wytyczają wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić menedżerowie zarządzający organizacjami różnego typu. Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół różnorodnych problemów związanych z zarządzaniem rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu 4.0. http://www.konferencjakz.p.lodz.pl/?Konferencja_2019

27-28 czerwca 2019, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/

20-23 August 2019, 14th, Conference of the European Sociological Association, Manchester/UK. Abstract submission for this conference opened in the new ConfTool 2019: https://www.conftool.pro/esa2019/ The ESA 2019 conference website:
https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk