Zapraszamy/informujemy:

  • 2 października 2018 roku (wtorek, od 12.00 do 14.30 godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych) o godzinie 12.15 odbędzie się Rada Wydziału Nauk Społecznych w składzie uprawnionym do nadawania stopni i tytułów naukowych.
  • 13.00 zwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych
  • 3 października 2018 roku godziny rektorskie od 14.00.
  • 11 października (czwartek) 2018 roku zapraszamy na wykład, w ramach inauguracji seminarium instytutowego, zatytułowany: Authoritarianism Accepted: Contextualizing EU and Russian Involvement in the Balkans. Wykład wygłosi Branislav Radeljic, PhD SFHEA, Associate Professor of International Relations. Department of Social Sciences & Social Work, Cass School of Education and Communities University of East London.
  • 18 października 2018 (Łódź), Seminarium: Migracje, w ramach cyklu seminariów naukowych poświęconych monografii socjologicznej „Chłop polski w Europie i Ameryce” organizowanych przez Katedrę Socjologii Kultury UŁ, Sekcja Badań Biograficznych PTS oraz „Przegląd Socjologiczny”, oddział łódzki PTS. przełom XIX/XX w. a współczesne „wędrówki ludów”; model integracji społecznej i wielokulturowości; dystans kulturowy kiedyś i dziś. Obecność zapowiedzieli: Wojciech Doliński, Marcin Gońda, Sylwia Urbańska, Marek Nowak, Tomasz Ferenc, Dariusz Niedźwiedzki, Janusz Mucha.

--------------------

  • Przypominamy o zgłaszaniu propozycji zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego na  trymestr zimowy 2018/2019. Propozycje prosimy przysyłać do 30 października 2018 na adres: jelen@amu.edu.pl. Doktoranci powinni uzyskać zgodę od swojego promotora na prowadzenie zajęć (pismo ze zgodą należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego).

 Chłop polski… stulecie

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

  • Zachęcamy do udostępniania na stronach Archiwum Badań nad Życiem Codziennym  (archiwum.edu.pl) materiałów pochodzących z badań oraz prac magisterskich powstających w naszym Instytucie. W tym pierwszym wypadku wystarczy zgłosić chęć archiwizacji materiałów z prowadzonych przez siebie projektów poprzez link: http://archiwum.edu.pl/dodaj-do-archiwum/. Opracowaniem tych materiałów, sprawdzeniem ich prawnego statusu oraz udostępnieniem w sieci zajmie się zespół Archiwum. 

------------

Nowe konferencje

  • 29-30 listopada 2018 odbędzie się konferencja pt. Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy, Białystok. Konferencja składać się będzie z trzech części tematycznych. Pierwsza poświęcona będzie refleksji teoretycznej nad dużym miastem oraz zasadami życia miejskiego. W centrum uwagi znajdą się instytucje i organizacje oraz procesy, jakie współcześnie zachodzą w dużych miastach i jakim duże miasta podlegają. Część druga poświęcona będzie przedstawieniu i omówieniu wyników badań empirycznych przeprowadzonych w ostatnich latach, w których pojawił się temat dużych miast. Trzecia część będzie dotyczyła wyborów samorządowych 2018 roku i do udziału w tej części chcemy zaprosić praktyków życia publicznego oraz obserwatorów i komentatorów kampanii wyborczych. Zgłoszenia udziału przesyłamy do 31.10.2018, na e-mail: obliczamiasta@uwb.edu.pl
  • 8-9 grudnia 2018 roku, VIII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin. Konferencja EPISTEME to wyjątkowe wydarzenie, którego głównym celem jest rzetelna, akademicka dyskusja, dotycząca filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podejmą próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki. Wszelkie niezbędne informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie Internetowej http://www.konferencja-episteme.pl/
  • 14 grudnia 2018, Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju, Warszawa. Konferencja będzie stanowić forum wymiany wiedzy, poglądów, opinii i doświadczeń, zarówno środowiska akademickiego, jak i praktyków społecznych, w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy zarządzają społecznościami, organizują w nich działania zbiorowe, integrują i angażują mieszkańców do partycypacji obywatelskiej i działań na rzecz lokalnej społeczności. Świadomi, że problematyka społeczeństwa obywatelskiego jest szeroka i wieloaspektowa, nie chcemy jej ograniczać i zachęcamy do uczestnictwa w konferencji zarówno teoretyków różnych dziedzin, jak i praktyków. http://wns.sggw.pl/zaproszenie-na-konferencje-pt-spoleczenstwo-obywatelskie-w-teorii-i-praktyce-szanse-i-bariery-rozwoju/

---------------

Kalendarium konferencji        

28 września 2018 roku.  Konferencja naukowa „Pokolenia wobec  wartości i zagrożeń współczesnych gospodarek” w Łodzi, związana z jubileusz 40-lecia powstania Katedry oraz jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. nadzw. dr hab. Bogusławy Urbaniak, kierownika Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ. Tematyka konferencji obejmuje takie zagadnienia szczegółowe jak: · Pokolenia w poszukiwaniu równowagi między rywalizacją i współpracą we współczesnych gospodarkach. · Wyzwania rynku pracy związane ze starzeniem się społeczeństw. · Wartości i zagrożenia współczesnej polityki społecznej. · Wielopokoleniowość pracownicza a zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. · Dynamika relacji zachodzących między pracownikami a pracodawcami w perspektywie zmian pokoleniowych. · Instrumenty wspierania zarządzania różnymi pokoleniami w organizacji. · Potrzeby rozwojowe pracowników a wartości i zagrożenia współczesnych przedsiębiorstw. · Ekonomia społeczna wobec wartości i zagrożeń współczesnych gospodarek. · Wartości i zagrożenia polityk publicznych w ujęciu regionalnym. http://www.kpips.uni.lodz.pl/dzialalnosc-naukowo-badawcza/konferencje/

11-12 października 2018, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze” Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i refleksji naukowców, badaczy, a także praktyków z różnych dziedzin nauki i obszarów życia społecznego zajmujących się kulturowymi koncepcjami płci oraz ich wpływem na funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Będzie to okazja do zapoznania się z podejściami teoretycznymi, koncepcjami i wynikami badań dotyczących tej problematyki, pozwalającymi lepiej rozumieć i badać wzajemne relacje między społeczeństwem i płcią. http://www.socgender.uni.lodz.pl/

17-19 of October: The Eighth Olomouc Autumn Sociological Conference with foreign participation at the open theme: The Society and advanced Technologies. The aim of the conference is to contribute to the reflection on the impacts of technologies on society and the individual. What are (will be) the impacts of robotics and new technologies on the job market? How will it affect the shared economy, capitalism and the way of life? How do they influence and affect the social network and the new communication technologies, social bonds, social institutions, the intimacy and the public space? Are new social inequalities awaiting us? Is the future in the hands of technocrats and industrialists? Are we trapped in the iron cage of rationality and modern technology? Can sociology create possible scenarios of the future? Do we need a Giddensian realistic utopias and models of good society? Address: frantisek.znebejanek@upol.cz

18-19 października 2018. II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych. Konferencja poświęcona jest zagadnieniom ról płciowych oraz bliskich relacji międzyludzkich. Podejmuje ona problematykę ewolucji wzorców przeżywania kobiecości i męskości, a także sposobów tworzenia i funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, obecną stale w dyskusjach toczonych w wielu dyscyplinach nauki. http://www.bliskiezwiazki.us.edu.pl/

19 października 2018, konferencja pt. Nauka i polskie problemy dzisiaj organizowanej w 30. rocznicę śmierci Profesora Jana Lutyńskiego, Łódź. Problematyka konferencji dotyczyć będzie współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, badań sondażowych i badań opinii publicznej stanowiących przedmiot zainteresowań badawczych Profesora Jana Lutyńskiego oraz zaproponowanych przez Profesora koncepcji metodologicznych.  https://www.facebook.com/events/256819998226060/

25-26 października 2018, XIX Kongres Badaczy Rynku i Opinii, Warszawa. Wszystkich, którzy pracują z wiedzą i w oparciu o wiedzę pochodzącą z różnych źródeł: badaczy, data scientistów, mediowców, projektantów, tych którzy zarządzają firmami, produktami i markami oraz wszystkich, których pasjonuje zamienianie danych w wiedzę, a wiedzy w decyzje, zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień na Kongresie Badaczy IMPACT FACTOR Wiedza ma moc! Szczególnie promowane będą wystąpienia interdysplinarne. https://www.kongresbadaczy.pl/

25-26 października 2018, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zielonogórskie spotkania z demografią zatytułowana: Procesy demograficzne - planowane, przewidywa(l)ne czy żywiołowe? Wśród procesów demograficznych jakie nabierają szczególnego znaczenia we współczesnym świecie wymienić można m.in. procesy starzenia się ludności, zmniejszanie się dzietności poniżej poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń, procesy migracyjne ludności, które wpływają na zjawisko depopulacji. Wywierają one istotny wpływ na wzrost gospodarczy, rynek pracy, stabilność finansów publicznych, system zabezpieczenia społecznego, spójność społeczną.

25-26 października 2018, Konferencja: Narody, Regiony, Organizacje - kultury różnorodności, Szczecin. Celem konferencji jest bezpośrednia wymiana poglądów i dyskusja na temat idei, sposobu odbierania i odzwierciedlenia fenomenu poszerzającej się heterogeniczności kulturowej na wszystkich poziomach życia społecznego. Mamy nadzieję, że rozważania na temat mechanizmów funkcjonowania heterogenicznych kulturowo wspólnot w różnych kontekstach społecznych, pozwoli określić zależności, uwzględnienie których może zoptymalizować praktyki społeczne, a także stanie się inspiracją do dalszych badań i tworzenia nowych koncepcji teoretycznych. http://www.whus.pl/files/whus/IS/Zaproszenie_(pol.).pdf

6-7 listopada 2018, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. PERSPEKTYWY SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE PONOWOCZESNYM OD WSPÓLNOTY DO KOMERCJALIZACJI. Sport jest nieodłączną częścią zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Analiza współczesnego społeczeństwa musi zatem zawierać pytania o dynamikę sportu. Pytając o perspektywy współczesnego sportu, odnosimy się zatem do szerszego spektrum działań społecznych umiejscowionych w kulturowych przestrzeniach ponowoczesności. Ponowoczesność to specyficzny wymiar kultury, mieszczący to, co nowoczesne, z tym, co zostało zmienione, podzielone, skomercjalizowane. W tym wymiarze znajduje się również sport, kultura fizyczna, rekreacja, turystyka, czas wolny. Pytając o perspektywy sportu pytamy również o stan badań nad sportem w naukach społecznych. https://www.facebook.com/perspektywysportu/

9–10 listopada 2018, II Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów "miasto dla ludzi – miasto jutra". Celem konferencji jest naukowa dyskusja dotycząca szeroko pojętych rozważań na temat miasta, jak powinno ono wyglądać oraz jakie kroki można poczynić, aby podnieść jakość życia w mieście i stworzyć lepsze warunki dla następnych pokoleń. Miasto jutra rozumiane jako miasto przyszłości stawia przed nami wyzwania we wszystkich dziedzinach nauki, które powinny stworzyć rozwiązania dzięki badaniom, projektom i wdrożeniom. Mamy nadzieję, że spotkanie w szerokim gronie przyszłych doktorów różnorodnych specjalizacji pozwoli na wszechstronne dyskusje i interdyscyplinarną wymianę doświadczeń.  http://miastodlaludzi2018.wix.com/konferencja [1]
https://www.facebook.com/konferencjamiastodlaludzi [2]

19 listopada 2018, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo – osiągnięcia i wyzwania. w 70. rocznicę ogłoszenia powszechnej deklaracji praw człowieka, Gdańsk. W 2018 r. będziemy obchodzić 70. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR). Sygnatariusze Deklaracji starali się stworzyć ramy dla poszanowania praw człowieka. Konferencja ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickich w celu wymiany doświadczeń i wyników badań dotyczących wszelkich aspektów Praw Człowieka i Bezpieczeństwa Człowieka we współczesnej wielokulturowej Europie.

21-22 listopada 2018, konferencja naukowa z cyklu WIEŚ ZAGINIONA: wspólnota, samorządność, przestrzeń. Inspiracją do zorganizowania trzeciej już konferencji ruralistycznej z cyklu „Wieś zaginiona” jest duże zainteresowanie tematyką, a także wystąpieniami, zaprezentowanymi podczas wcześniejszych edycji konferencji w 2014 i 2016 roku. Znaczenie ma ponadto zadeklarowana przez Muzeum GPE w Chorzowie gotowość do cyklicznego organizowania naukowego spotkania poświęconego temu zagadnieniu (w trybie dwuletnim), jak również fakt, że w bieżącym roku planowane jest wydanie drugiej już publikacji – tym razem podsumowującej analizy wygłoszone w 2016 roku. Ciągle widoczny dysonans między stanem wiedzy na temat późnośredniowiecznej i nowożytnej wsi w Polsce i innych krajach Europy Środkowej, a rosnącym zainteresowaniem historią dawnego osadnictwa, utwierdził organizatorów w zamiarze kontynuowania i pogłębiania interdyscyplinarnych rozważań poświęconych tej tematyce. http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/iii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-z-cyklu-wies-zaginiona/

20-22 listopada 2018, ogólnopolska konferencja naukowa: Kultura ma znaczenie vol. 1, Kultura współczesna: teorie i praktyki, Lublin. http://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1498,kultura-ma-znaczenie-vol-1-kultura-wspolczesna-teorie-i-praktyki,64891.chtm

28 listopada 2018, VII Interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo. Celem konferencji w bieżącym roku akademickim jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących istoty oraz znaczenia sprawności moralnych w wychowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności, wierności i posłuszeństwa. http://www.wtl.us.edu.pl/news.php?item.10547.96

29-30 listopada 2018 odbędzie się konferencja pt. Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy, Białystok. Konferencja składać się będzie z trzech części tematycznych. Pierwsza poświęcona będzie refleksji teoretycznej nad dużym miastem oraz zasadami życia miejskiego. W centrum uwagi znajdą się instytucje i organizacje oraz procesy, jakie współcześnie zachodzą w dużych miastach i jakim duże miasta podlegają. Część druga poświęcona będzie przedstawieniu i omówieniu wyników badań empirycznych przeprowadzonych w ostatnich latach, w których pojawił się temat dużych miast. Trzecia część będzie dotyczyła wyborów samorządowych 2018 roku i do udziału w tej części chcemy zaprosić praktyków życia publicznego oraz obserwatorów i komentatorów kampanii wyborczych. Zgłoszenia udziału przesyłamy do 31.10.2018, na e-mail: obliczamiasta@uwb.edu.pl

3-4 grudnia 2018, V Kongresie Rewitalizacji pt. Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie, Lublin. Zakres tematyczny V Kongresu Rewitalizacji obejmuje 4 główne sesje tematyczne: Rewitalizacja w kurczących się miastach, Odnowa centrum, Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji, Rewitalizacja a odnowa wsi. Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 grudnia 2018 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, odbędzie się dodatkowa sesja pt. Rewitalizacja a rozwój gospodarczy, na której przedstawione zostaną wybrane przykłady miast zakwalifikowanych do konkursu na opracowanie modelowych rozwiązań rewitalizacyjnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączeniu.  

Przypominamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w Kongresie w ramach przewidzianej sesji kalejdoskop oraz sesji posterowej. Zapraszamy również wszystkich studentów i absolwentów do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rewitalizacji. http://rewitalizacja.miasta.pl/.

6-7 grudnia 2018, II konferencja - Komunikacja międzykulturowa. Komunikacja międzykulturowa może być i jest przedmiotem badań różnych dziedzin wiedzy, w związku z czym organizatorzy chcą, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Z tego powodu nasze zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich nauk społecznych zainteresowanych badaniami nad komunikacją. Zgłoszenia wraz z abstraktem o objętości ½ strony maszynopisu (1000 znaki) i krótkim biogramem zgłaszającego, prosimy przesyłać do 30 września 2018 r. na adres lalbanski@up.krakow.pl.

6-7 grudnia 2018,  Konferencja Naukowa pt.: „Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989", Zielona Góra. Głównym celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o najważniejsze bariery przemian społecznych zachodzących w dwóch ostatnich dekadach Polski Ludowej. Ponadto chcemy dokonać wymiany doświadczeń oraz zaprezentować najnowsze wyniki badań z zakresu historii społecznej Polski Ludowej oraz spopularyzować wiedzę z obszaru historii społecznej. Organizatorzy mają nadzieję na integrację środowiska historyków i socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zajmujących się tematyką społeczną dotyczącą PRL.

8-9 grudnia 2018 roku, VIII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin. Konferencja EPISTEME to wyjątkowe wydarzenie, którego głównym celem jest rzetelna, akademicka dyskusja, dotycząca filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podejmą próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki. Wszelkie niezbędne informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie Internetowej http://www.konferencja-episteme.pl/

14 grudnia 2018, Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju, Warszawa. Konferencja będzie stanowić forum wymiany wiedzy, poglądów, opinii i doświadczeń, zarówno środowiska akademickiego, jak i praktyków społecznych, w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy zarządzają społecznościami, organizują w nich działania zbiorowe, integrują i angażują mieszkańców do partycypacji obywatelskiej i działań na rzecz lokalnej społeczności. Świadomi, że problematyka społeczeństwa obywatelskiego jest szeroka i wieloaspektowa, nie chcemy jej ograniczać i zachęcamy do uczestnictwa w konferencji zarówno teoretyków różnych dziedzin, jak i praktyków. http://wns.sggw.pl/zaproszenie-na-konferencje-pt-spoleczenstwo-obywatelskie-w-teorii-i-praktyce-szanse-i-bariery-rozwoju/