Szanowni Państwo,

z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 listopada 2017 roku zmarł w wieku 66 lat doktor Maciej Sieradzki wieloletni pracownik Instytutu Socjologii. Pogrzeb na cmentarzu w Morasku o godzinie 11.00 w czwartek 9 listopada 2017 roku.

Cześć jego pamięci. 

Dostępny jest plan seminariów na kolejny rok. Są jeszcze wolne terminy, zapraszamy do zgłaszania wystąpień i sugerowanie uczestników spoza ośrodka. https://docs.google.com/document/d/1-GEnkpoI_seGvBs0wZtRkbXAwdj0disI7xVZFG_rDPw/edit?usp=sharing

Informacje i uwagi prosimy kierować na adres zwrotny.  

----------------------------
"Soc-info" nr 45, 9 listopada 2017 roku

W skrócie:

 • Pogrzeb dra Macieja Sieradzkiego
 • Seminarium Instytutowe, poświęcone książce: ”Wynajdowanie miejskości”
 • Upływa termin zgłaszania prac magisterskich do nagrody im Floriana Znanieckiego PTS

-------

Zapraszamy/informujemy:

 • 9 listopada 2017
 • o godz. 10.00 Msza Święta pogrzebowa dra Macieja Sieradzkiego w kościele parafialnym Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na os. Jana III Sobieskiego 116.
 • o godz 11.00 odbędzie się pogrzeb, cmentarz w Morasku,  
 • 13 listopada 2017 (w najbliższy poniedziałek), o 11.00, zapraszamy na Seminarium Instytutowe, poświęcone książce: ”Wynajdowanie miejskości” autorstwa dr hab. Pawła Kubickiego (UJ). Koreferował będzie dr hab. Marek Nowak.

-------

 • 7 listopada 2017 gościliśmy w naszym Instytucie przedstawiciele Oddziału I Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu. Celem spotkania było poznanie wzajemnych oczekiwań oraz wypracowanie możliwych form współpracy.  Ustalono, że zakres współpracy dotyczyć będzie kwestii dydaktycznych, m.in. wykładów prowadzonych przez ekspertów z ZUS, organizacji wizyt studyjnych. Z tematyką ubezpieczeń społecznych studenci będą mogli również zapoznać się poprzez stworzenie im możliwości odbycia praktyk zawodowych. Istotne dla Instytutu jest również partnerstwo w obszarze naukowo-badawczym mające polegać na wsparciu w dostępie do statystyk publicznych, wspólnych konferencjach, a w dalszej perspektywie na realizacji inicjatyw badawczych. Osoby zainteresowane współpracą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych proszone są o kontakt z dr Ryszardem Neclem koordynatorem współpracy ze strony Instytutu Socjologii.
 • 27 listopada 2017 upływa termin zgłaszania prac magisterskich do nagrody im Floriana Znanieckiego PTS. Regulamin konkursu dostępny w sekretariacie lub na stronie Polskiego Towarzystwa Scjologicznego. Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem sekretariatu.  

Warsztaty/szkolenia: 

 • 21 listopada 2017, warsztaty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu: Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020. Godz. 9.15-14.00. Rejestracja: do 17 listopada 2017r. pod adresem: http://rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale Szkolenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba do kontaktu Anna Kromolicka anna.kromolicka@ppnt.poznan.pl, tel: (61)8279743.
 • 13 oraz 14 grudnia 2017. Dwudniowe, bezpłatne warsztaty Alfa School, których celem jest wsparcie twórców innowacyjnych rozwiązań w komercjalizacji ich projektów odbędą się już tej jesieni. W przestrzeni ,,Plus Jeden” w Poznaniu osoby zaangażowane w projekty naukowo-badawcze spotkają się z doświadczonymi praktykami biznesowymi, w tym przedstawicielami funduszy Venture Capital skupionymi wokół programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,​​Bridge​​Alfa. Kontakt​​do​​organizatorów: SpeedUp​​Venture​​Capital​​Group Joanna Skuza joanna.skuza@speedupgroup.com +48 668-222-267
 • Warsztaty metodologii jakościowej współorganizowane przez Fundację Znanieckiego i IS UAM. Od połowy listopada zapraszamy do udziału w warsztatach metodologicznych(edycja 2017)adresowanych do osób chcących zdobyć nowe kompetencje w zakresie wytwarzania i analizowania danych na temat życia społecznego. Warsztaty współorganizują Fundacja Znanieckiego oraz Instytut Socjologii. Dla naszych pracowników przewidziana jest zniżkahttp://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/warsztaty2017/

 (nowe) konferencje:

--------------------

Kalendarium konferencji

9-10 listopada 2017, IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Polska-Rosja, na temat: Integracja czy dezintegracja współczesnego środowiska międzynarodowego? Celem konferencji będzie wymiana poglądów, opinii oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli różnych środowisk naukowych dotyczących problemów integracji i dezintegracji współczesnego środowiska międzynarodowego. http://www.insib.uph.edu.pl/dydaktyka/554-polska-rosja-2017

13-15 listopada 2017, Conference: Religion and Cultural Shifts: from Axial Age to (Post)Secular Age, in Krakow. During our conference we would like to focus on two major epochal changes – the Axial Age and the Secular Age – and reflect upon both religious sources that underlie them as well as the impact they had on religion itself. Conference website: http://www.religions.confer.uj.edu.pl/en_GB/

16 listopada 2017 roku. Interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. RELIGIJNOŚĆ I CODZIENNOŚĆ W ŚRODOWISKU EWANGELICKIM. W jubileuszowym roku obchodów 500-lecia Reformacji w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zostanie posadowiony kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrka, zorganizowane zostaną tematyczne wystawy, planujemy również podjęcie refleksji nad specyfiką religijności społeczności ewangelickiej oraz życiem codziennym i rodzinnym wyznawców protestantyzmu na przestrzeni wieków. W obszarze zainteresowań organizatorów konferencji znajdą się wyróżniki światopoglądu, obrzędowości i obyczajowości oraz przekazywanych w obrębie społeczności narracji, zwyczaje doroczne i rodzinne, stosunki sąsiedzkie, wyposażenie wnętrz i znaczenia nadawane przestrzeni czy przedmiotom, a także genealogia i losy rodzin ewangelickich i ewangelicko-katolickich, z uwzględnieniem strategii funkcjonowania w rodzinie niejednorodnej wyznaniowo. http://www.ih.ajd.czest.pl/866.

17 listopada 2017, Konferencja Naukowo-Szkoleniową pt. „Współczesne problemy społeczne – stan obecny i wyzwania” w Warszawie. Celem konferencji jest interdyscyplinarna analiza zachodzących obecnie w Polsce zmian w zakresie obserwowanych procesów demograficznych, kulturowych, związanych z rodziną, rynkiem pracy czy edukacją i wychowaniem. Skłaniają one do refleksji nie tylko na temat samych trendów, ale także prognoz i możliwych działań profilaktycznych, prewencyjnych i pomocowych. http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/starsze/wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-spo%C5%82eczne.aspx

23-24 listopada 2017 roku, konferencja naukowa: Retoryka wartości, Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. Zapraszamy do udziału m.in. badaczy literatury i języka, medioznawców, socjologów i politologów, którzy w swoich badaniach uwzględniają perspektywę retoryczną. https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1177-konferencja-retoryka-wartosci

23-24 listopada 2017, Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych, w Katowicach. Pamięć i przestrzeń to kategorie szczególnie ważne z perspektywy kształtowania tożsamości miejsca, grupy, wspólnoty. Tożsamość jest kształtowana przez przestrzeń, będącą zbiorem wartości społecznych, duchowych, historycznych czy symbolicznych. I odwrotnie, społeczno-kulturowe praktyki zachowania czy rekonstruowania tożsamości społecznej, przekształcają przestrzeń nasycając ją materialnymi i niematerialnymi elementami pamięci. Podejmując refleksję nad relacjami pomiędzy tożsamością kulturową a przestrzenią chcielibyśmy zwrócić uwagę na kategorię krajobrazu kulturowego (memoryscape) oraz jego znaczenie i wykorzystanie między innymi w studiach nad pamięcią podejmowanych przez szerokie grono badaczy. http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/CfP.pdf

24-25 listopada 2017 roku, konferencja naukowa pt. "Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej", Warszawa, UW.

25 listopada 2017, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kulturowe, społeczne i etyczne  uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”, Racibórz. Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu, zarządzania  i konsumeryzmu. https://weiz.po.opole.pl/index.php/konferencje/584-25-11-2016-mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-naukowa-%E2%80%9Ekulturowe,-spo%C5%82eczne-i-etyczne-uwarunkowania-biznesu,-gospodarki-i-zarz%C4%85dzania%E2%80%9D.html

24-26 listopada 2017, XII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „TALENTY 2017”. Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem, a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców. jhttps://sites.google.com/site/konferencjatalenty/ oraz profilu na facebooku https://www.facebook.com/konferencjatalenty/

30 listopada do 01 grudnia 2017 roku, III Ogólnopolską Konferencję "Oblicza (prze)Mocy. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób zagrożonych przemocą domową", W ramach konferencji  proponujemy: wykłady podczas obrad plenarnych, dyskusje w  sekcjach, wymianę doświadczeń, spotkania z praktykami,   
wspólne wypracowywanie rozwiązań, a także udział w warsztatach tematycznych.  Postaramy się, by nie zabrakło czasu na spokojne wypicie herbaty  i aromatycznej  kawy podczas przerw, wiedząc, że niekiedy sprzyja to pogłębieniu dyskusji.  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego maila. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji odnajdziecie Państwo pod linkiem:  http://www.uwm.edu.pl/obliczaprzemocy/rejestracja/.

4 grudnia 2017 roku, konferencja WYTWARZANIE INTYMNOŚCI. O CODZIENNYCH WYZWANIACH, Wrocław. Jako badacze społeczni interesujemy się coraz bardziej intymnością. Nasze zaciekawienie nią nasila się odkąd zdaliśmy sobie sprawę, jak historia emocjonalna społeczeństw, radykalne przemiany w sferze intymności wpływają na relacje międzyludzkie, na nowoczesne instytucje, na kształt życia publicznego, na większość pochłaniających nas zagadnień; odkąd wiemy jak jest ważna i jak niewiele danych mamy na jej temat oraz jak trudno się ją bada za pomocą naukowych metod, jak często zaledwie docieramy do tego, co naskórkowe, bo wbrew posądzeniu o szybkie i łatwe jej udostępnianie postronnym, nie lubi ona „szkiełka i oka mędrca”. http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Wytwarzanie-intymnosci-O-codziennych-wyzwaniach

 7th and 8th of December 2017, 6th International Oxford symposium on population, migration, and climate change to be held on the at St Hugh’s College, Oxford, UK. https://www.oxford-population-and-environment-symposium.com/venue-travel/travel-and-lodging/

7-8 grudnia 2017 roku, konferencja naukowa: "2nd Memory, Melancholy and Nostalgia", Hence, during our second interdisciplinary conference we would like to concentrate again on the phenomena of nostalgia and melancholy. We are interested in all expressions of longing for the past, from the reassuring and action-propelling ones to those which paralyze us, bringing despair and utter dejection. http://memorynostalgia.ug.edu.pl/

8-9 of December , workshop: Remembering Europe - Civil Society Under Pressure Again. From the Baltics to the Black Sea and back the legitimacy of critical civic institutions, organisations and movements of civil society is under pressure. They constitute an important check on political and economic power that many in government, politics and business are willing to eliminate. Political and opinion leaders in EU member states such as Hungary, Poland and Bulgaria contest civil society participation and oversight of democratic institutions with increasing intensity. http://www.bluelink.net/remembering_eu

9 grudnia 2017, konferencja: Metodologie  jakościowe – stan badań pół wieku po «Odkrywaniu teorii ugruntowanej» w Ustce. W roku bieżącym przypada 50- lecie opublikowania „Odkrywania teorii ugruntowanej” Barneya Glasera i Anselma Straussa- dzieła ważnego dla rozwoju metodologii badań jakościowych i jednej z najczęściej cytowanych pozycji w socjologii i naukach społecznych. Autorzy, obok pewnych zasadniczych, nowych dyrektyw wprowadzili do projektów jakościowych dyscyplinę i przejrzystość procesu badawczego, dodatkowo nastąpiła ich nobilitacja względem dominujących w latach 60 badań ilościowych. W przeciągu półwiecza wiele się zmieniło zarówno w zakresie wykorzystania samej metodologii teorii ugruntowanej (wykształciło się kilka jej odmian) jak i podejścia do badań jakościowych, które, jak zauważa m.in. Adele Clarke (2006)- przeżywają swój renesans, przez co ich ustalone metody są odczytywane od nowa. https://50latodkrywania.wordpress.com/

11-13 stycznia 2018. IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane TEKSTY–OBRAZY–PERFORMANSE. (Auto)biografia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki, która odbędzie się w dniach. w Rzeszowie i Sanoku. Kluczowe hasła, do których chcemy się odwoływać to m.in.: triangulacja, performatywność, intertekstualność, komparatystyka, narracyjność obrazu, obrazowość tekstu, melodyjność tekstu, (auto)biografia, polisemantyczność doświadczenia, transdyscyplinarność, analiza, opis, interpretacja, praktyka, teoria, działanie, Lebenswelt, living discourse. Kontakt: konferencjatekstypisane@gmail.com; wojtekdolinski@gmail.com; darek.wojak@wp.pl