Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START finansuje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy:

• mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
• są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
• nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1989 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach.

Szczegółowy regulamin konkursu i instrukcja wypełniania wniosku on-line są dostępne na stronie organizatora (TUTAJ).

Po zakończeniu wypełniania wniosku on-line i ostatecznym wydrukowaniu dokumenty w wersji papierowej wraz z załącznikami należy dostarczyć do Działu Nauki i Programów Krajowych (od 1 października do Centrum Wsparcia Projektów Collegium Iuridicum pok. 17) najpóźniej do 28. października. Na wniosku składanym do Działu Nauki i Programów Krajowych podpisuje się Dziekan, Stypendysta i Opiekun naukowy. Jako wnioskodawcę należy wpisać Pana prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego Rektora UAM. W takiej formie wniosek może dopiero trafić do podpisu Pana Rektora.

Termin złożenia wniosków w FNP mija dnia 31 października 2019 r., ale 28. października jest ostatecznym dniem złożenia gotowej dokumentacji konkursowej w naszym uniwersyteckim Dziale Nauki i Programów Krajowych.

Dodatkowa informacja: W dniach 4–11 października Pan Rektor będzie nieobecny w biurze i nie będzie miał dostępu do skrzynki pocztowej dlatego sugeruje się aby wnioski na stypendia w ramach Programu START były przekazywane przed lub po tym terminie.